DECLARATIE-CONSIMTAMANT PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL pentru MEMBRII CASEI DE AJUTOR RECIPROC AL PENSIONARILOR CAMPINA- C.A.R.P. CÂMPINA


Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului – privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date denumit în continuare- „GDPR”

Subsemnatul __________________________________________ domiciliat/ă în _________________________, Str. _____________________, nr. ______, bloc _____, ap. _____, Jud. Prahova identificat cu CI/BI, avand CNP________________________, în calitate de membru al C.A.R.P CÂMPINA - cu carnet de membru nr._________ în vederea colectării și procesării datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679 , declar că anterior acordarii prezentului consimtamant, am fost informat de catre C.A.R.P. CÂMPINA si am înteles pe deplin care sunt drepturile si obligatiile pe care le am în calitatea mea de persoană vizată, asa cum reiese din NOTA DE INFORMARE anexă la cererea de înscriere, ce mi-a fost comunicată însusita de mine prin semnatură.
Prin completarea și bifarea căsuțelor din prezentul formular, îmi exprim acordul ca datele mele personale – respectiv nume, prenume, adresa, telefon, CNP, date buletin/carte de identitate, loc de muncă, salariu lunar de încadrare, venit lunar net, vechime in muncă, numar carnet membru, date cu caracter personal ale copiilor minori eventual furnizate de mine si de girantii mei, date coasigurati, date medicale, să fie colectate si procesate în temeiul Regulamentului– (UE) 2016/679 și a activității legitime a C.A.R.P. CÂMPINA S.R.L. în urmatoarele conditii:
Sunt de acord în mod voluntar si expres cu prelucrarea datelor personale enumerate mai sus, de catre C.A.R.P. CAMPINA pentru:

 • înscrierea, transferul si/sau retragerea mea din asociație in toate modalitatile agreate de asociatie; soluționarea cererilor pentru eliberarea unui duplicat al carnetului de membru DA NU
 • acordarea către mine de ajutoare banesti ocazionale nerambursabile; evidența împuternicirilor catre membrii familiei mele; suportarea/ restituirea de catre asociatie a unei cote-părti din costul biletelor de tratament cumparate de mine DA NU
 • furnizarea asistentei medicale catre mine, în cadrul consultatiilor medicale oferite de medicii cu care asociatia colaborează. DA NU
 • implicarea mea în acțiunile de întrajutorare organizate de asociatie DA NU
 • acordarea de ajutoare de deces si a cotizatiilor depuse de mine, in conditiile statutului asociatiei; DA NU
 • prestarea de servicii cu preturi modice sau în mod gratuit pentru mine si membrii familiei mele precum și pentru orice alte acțiuni și forme de asistență socială ce ne sunt destinate; DA NU
 • pentru implicarea mea în organizarea de activitati cultural-recreative de catre asociatie DA NU


C.A.R.P. CÂMPINA va prelucra datele astfel colectate doar pe perioada derulării raporturilor dintre mine si asociatie în virtutea calitatii mele de membru. În cazul în care această calitate încetează din orice motiv, C.A.R.P. CÂMPINA va stoca si arhiva aceste date conform legilor speciale în vigoare la acel moment .
În calitatea mea de membru al asociatiei– persoană vizată, înțeleg pe deplin că, asociatia C.A.R.P CÂMPINA :

 • respectă confidențialitatea tuturor membrilor săi și prelucrează datele personale ale acestora cu mare atenție, în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvată ;
 • prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la mine si indirect de la persoanele indicate de mine ca imputerniciti ai mei, în funcție de opțiunea exprimată prin prezentul document ;
 • nu va prelucra datele mele personale decât în măsura în care acest demers este necesar în virtutea calitatii mele de membru si in vederea îndeplinirii serviciilor solicitate de mine.
 • va stoca datele cu caracter personal atat in format fizic cat si pe o rețea securizată care nu poate fi accesată de către terțe persoane.

În calitatea mea de membru al asociatiei– persoană vizată, am înțeles care sunt drepturile pe care le am conform Regulamentului (UE) 2016/679 si Notei de Informare mentionate anterior.
De asemenea, înțeleg că îmi pot retrage în orice moment consimțământul, cu efect ulterior, printr-o Notificare de revocare gratuită, scrisă, datată și semnată depusă personal la sediul central al C.A.R.P. CAMPINA precizat în antet, în atenția Presedintelui asociatiei, sau transmisă prin poștă electronică la adresa de e-mail: carpensionaricampina@yahoo.com .

De asemenea, inteleg că această retragere nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat de mine înainte de retragere. Dacă consimţământul meu nu este acordat sau a fost revocat, datele cu caracter personal prezentate mai sus, nu vor putea fi utilizate în scopurile indicate.
Totodată, am fost informat si înteleg că am dreptul de a depune o plângere în fața A.N.S.P.D.C.P. dacă voi fi îngrijorat cu privire la modul în care sunt prelucrate datele mele cu caracter personal.

Nume și prenume: ___________________________

Semnătură: _________________

Data: ___________________

Pentru a descarca documentul original click aici.