NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL în cadrul CASEI DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR CÂMPINA din perspectiva Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE


CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR CÂMPINA (denumită în continuare C.A.R.P. CÂMPINA.”) se aliniază Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului – privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, aplicabil din data de 25 mai 2018.

C.A.R.P CÂMPINA cu sediul în Campina, Str. Castanilor, nr.4, Jud. Prahova, înregistrată in registrul Asociatiilor si Fundatiilor din evidenta Judecatoriei Campina, sub nr. 50 /1993, având cod de identificare fiscală 9606761,e-mail:
carpensionaricampina@yahoo.com, prin reprezentant legal Dl. Niculescu Marian in calitate de Presedinte, este responsabilă de prelucrarea datelor tale cu caracter personal pe care le colectăm direct de la dvs. si indirect de la imputernicitii dvs.- persoane fizice aflate în legaturi de rudenie sau interese specifice cu dvs.

În conformitate cu noul Regulament dvs., membru al asociatiei noastre, precum si celelalte persoane aflate in legatură cu dvs. sunteti  „persoane vizate”, adică persoane fizice identificate sau identificabile. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a vă permite să vă exercitați cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre C.A.R.P. CÂMPINA - operator de date și dvs. – persoana fizică vizată. Respectarea confidentialitatii si protecția datelor dvs. cu caracter personal este deosebit de importantă pentru noi.
Prin prezenta NOTĂ de INFORMARE dorim să vă aducem la cunostintă care sunt scopurile și temeiurile de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal în relația cu C.A.R.P. CÂMPINA precum și care sunt drepturile dvs. în calitate de persoană vizată.
C.A.R.P CÂMPINA prelucrează datele cu caracter personal furnizate direct de dvs. si de alti terti imputerniciti aflati in legatura de rudenie- mostenitorii dvs, contractuala-giranti si/sau alte interese cu dvs., avand in vedere urmatoarele Scopuri:

 

 • înscrierea, transferul în cadrul acesteia si retragerea dvs. din asociație (cu compensare si pierderea vechimii, cu retragere partială din fondul social), solutionare cerere membru pentru eliberare duplicat carnet de membru;
 • acordarea către dvs. de împrumuturi rambur- sabile în baza unui contract de împrumut cu giranti, solutionarea cererilor dvs. de refinantare si a celor de recalculare dobanzi, pentru asumarea de catre dvs. a angajamentelor de plată, pentru compensarea împrumutului dvs. restant din fondul social fara retragere din asociatie, luarea in evidentă a împuternicirilor acordate de dvs. catre membrii familiei dvs. pentru incasarea sumelor pe care asociatia vi le datoreaza cu titlu de imprumut;
 • acordarea către dvs. de ajutoare banesti ocazionale nerambursabile, evidenta împuternicirilor acordate de dvs. membrilor familiei dvs. pentru ipoteza imposibilitatii dvs. de deplasare la sediul asociatiei; suportarea/ restituirea de catre asociatie a unei cote-părti din costul biletelor de tratament cumparate de dvs;
 • furnizarea serviciilor de asistentă medicală catre dvs. în cadrul consultatiilor medicale oferite de medicii cu care asociatia colaborează.
 • implicarea dvs. în calitate de membru al asociatiei în acțiuni de întrajutorare organizate de asociatie cu ocazii speciale- Paste, Craciun, si cu prilejul altorsarbatori.
 • acordarea de ajutoare de deces si a cotizatiilor depuse de dvs., catre mostenitorii indicati de dvs.la data inscrierii si ulterior acestei date care declara pe proprie rapundere ca au suportat cheltuielile de inmormantare si celelalte cheltuieli aferente decesului membrului asociatiei; evidenta dispozitiilor testatmentare sub semnatura privată facute de membrii asociatiei;
 • prestarea de servicii contra unei plăți modice sau în mod gratuit pentru dvs. in calitate de membru si pentru membrii familiei dvs. precum și pentru orice alte acțiuni și forme de asistență socială ce va sunt destinate;
 • pentru implicarea dvs. în organizarea de activitati cultural-recreative, cum ar fi excursii la care puteti participa in virtutea calitatii de membru,
 • pentru transmiterea notificarilor de neplată catre dvs. si desfasurarea relației asociatiei cu birou-rile executorilor judecătorești, daca situatia impune recuperarea creantelor detinute de asociatie contra dvs.

Datele cu caracter personal ce sunt prelucrate de C.A.R.P CÂMPINA cu ocazia desfasurarii activitatilor de mai sus, sunt: nume, prenume, adresa, telefon, e-mail, CNP, date buletin/carte de identitate, loc de muncă, salariu lunar de încadrare, venit lunar net, vechime in muncă, numar carnet membru, date cu caracter personal ale copiilor minori furnizate de către dumneavoastră si de girantii dvs., date coasigurati, date medicale ale dvs. in calitate de membru al asociatiei.
Prelucrarea datelor cu caracter personal ale dvs., ale mostenitorilor, girantilor si altor împuterniciti ai dvs. este necesară pentru realizarea în bune condiții a activitatilor asociatiei prevazute de actele sale constitutive si de lege în caz de refuz C.A.R.P CÂMPINA neputând să încheie acte juridice specifice sau să desfasoare operațiunile descrise mai sus la sectiunea ”Scopuri”.
Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în baza următoarelor Temeiuri prevazute de Reg.(UE)2016/679:

 • consimtamantul expres si neechivoc al persoanelor fizice ce devin/sunt membre ale asociatiei fara a incheia contract de împrumut cu C.A.R.P CÂMPINA, al mostenitorilor de fapt si de drept si ai altor împuterniciti ai acestora;
 • încheierea si executarea contractelor de imprumut incheiate de asociatie atât cu membrii săi pensionari cat si cu celelalte categorii- salariati bugetari precum si desfasurarea raporturilor juridice cu girantii si mostenitorii de fapt si de drept ai membrilor asociatiei:
 • îndepliniriea obligațiilor legale sau a dispozitiilor statutare aplicabile C.A.R.P. CÂMPINA cum ar fi: a) îndeplinirea obligatiilor legale si statutare specifice ale asociatiei. b) obligații de raportare, c) evidența documentelor operaționale și financiar-contabile; d) recuperarea creantelor;
 • realizarea unor interese legitime ale C.A.R.P. CÂMPINA, în special pentru realizarea în bune condiții a operațiunilor ce țin de obiectul de activitate (verificări în scopul detectării și prevenirea potențialelor fraude, prevenirea plăților nejustificate în contractele de imprumut, asigurarea securității incintei prin supraveghere video, recuperarea creantelor, etc.).

C.A.R.P. CÂMPINA poate transmite datele dvs. cu caracter personal în vederea îndeplinirii obligațiilor sale legale sau decurgând din executarea contractelor imprumut către următorii destinatari/categorii de destinatari: alte autorități publice centrale sau locale, consultanții sau prestatorii de servicii IT cu care colaborăm, în cazul în care furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a da curs unei solicitări care are la bază un temei legal ori pentru îndeplinirea obiectului de activitate sau pentru respectarea obligațiilor contractuale pe care asociatia si le-a asumat.
Datele dvs. cu caracter personal sunt stocate (electronic si/sau tiparit) pe perioada necesara pentru a respecta diversele obligații legale de către C.A.R.P. CÂMPINA. Dosarele membrilor sunt păstrate de regula pe perioada exercitarii acestei calitați si încă 10 ani de la data retragerii lor din asociație sau decesului acestora; împlinirea termenului contractelor de împrumut sau de la ultima operațiune pe dosarul respectiv in cazul in care imprumutatul nu este membru al asociatiei(oricare dintre acestea intervine mai târziu).
C.A.R.P. CÂMPINA informează persoanele vizate că beneficiază de următoarele Drepturi:

 • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (art. 15 GDPR),
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul la rectificare, art. 16 GDPR),
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori art. 17 GDPR),

Dreptul de ștergere, se aplică în următoarele situații:
a. în cazul în care înregistrările nu mai sunt utile și nu servesc scopului inițial sau în alte scopuri legale existente;
b. în cazul în care sau înregistrările au fost prelucrate în mod ilegal;
c. în cazul în care ștergerea este impusă de o
prevedere legală aplicabilă C.A.R.P CÂMPINA

 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (art.18 GDPR),
 • Dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator ( art. 20 GDPR),
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea ( art. 21 GDPR),
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, art. 77 GDPR).

În situația în care doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile enumerate mai sus, să formulați observații sau să obțineți informații sau clarificări suplimentare cu privire la prelucrarea datelor lor personale, dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor sau doriți să vă exercitați drepturile legale sau aveți orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitatea asupra datelor dvs., vă rugăm să contactați C.A.R.P. CÂMPINA la adresa de e-mail carpensionaricampina@yahoo.com sau printr-o cerere trimisă prin poșta la sediul C.A.R.P. CÂMPINA din Campina str. Castanilor, nr. 4 pentru asigurarea faptului că, C.A.R.P. CÂMPINA respectă toate cerințele GDPR.
Răspunsul la toate cererile pe care ni le veti înainta., va fi transmis catre dvs. într-un interval de timp cât mai scurt posibil, care nu va depăși însă o lună de la primirea solicitării, cu posibilitatea prelungirii duratei cu maximum 2 luni dacă este vorba despre o prelucrare complexă ori de un volum mare de astfel de cereri.
Va informam pe aceasta cale că, în România funcționează Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ("A.N.S.P.D.C.P.") și că aveți dreptul să depuneți o plângere atunci când considerați că v-au fost încălcate drepturile ca persoaa fizică vizată, accesând site-ul web www.dataprotection.ro.

MEMBRU C.A.R.P. CÂMPINA __________________

Data_________________

Semnatura____________

Pentru a descarca documentul original click aici.