ImprumuturiASOCIATIA Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) CAMPINA

NORME

PRIVIND ACORDAREA IMPRUMUTURILOR

SI METODOLOGIA DE CALCUL

Incepand cu data de 01.06.2024

 

CAPITOLUL I : GENERALITATI

Art.1. Asociatia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) Campina este organizata, functioneaza si respecta dispozitiile O.G. nr 26 din 30.01.2000 aLegii nr.540 din 27.09.2002, a Legii nr .93 din 08.04.2009, a OUG 50/2010, a OUG52/2016 si a Statutului propriu inscris in Registrul actelor juridice aflate la Grefa Judecatoriei Campina.

Art.2. Imprumuturile se acorda membrilor Asociatiei CARP Campina pe baza de cerere prin incheierea de contract intre parti. Operatiunile de acordare a imprumuturilor si cele de urmarire a recuperarii acestora, au la baza principiul fundamental de prudenta.

2.1. Imprumuturile se acorda membrilor care au obligatiile de plata achitate la zi, au fondul social necesar sumei solicitate si prezinta documente valabile privind valoarea certa a venitului lunar care sa acopere procentual (pana la 40%) rata lunara pentru imprumutul solicitat.

2.2. Asociatia CARP Campina va furniza solicitantului informatii precontractuale prin intermediul formularului „Informatii standard la nivel european privind imprumuturile pentru consumatori.

2.3. Informatiile standard vor fi furnizate solicitantului cu 15 zile inainte de aprobarea imprumutului.Perioada de 15 zile se poate reduce cu acordul expres al imprumutatului.

Art.3. Obligatiile asumate de solicitantii imprumuturilor si de girantii acestora pentru plata ratelor la imprumuturi, a dobanzilor aferente, a depunerilor la fondul social, a depunerilor la fondul pentru ajutor de deces si a remizei, se platesc lunar.

Art. 4. Resursele financiare ale Asociatiei CARP Campina din care se acorda imprumuturile sunt constituite numai din fondul social al membrilor (adica din acumularea depunerilor fiecarui membru).

Art.5. Inainte de aprobarea contractului de imprumut, serviciul financiar-contabilitate analizeaza istoricul comportamentului solicitantului si bonitatea acestuia si a girantilor si prezinta Consiliului Director propunerea spre analiza si aprobare. Se admit numai giranti cu pensii peste pensia minim garantata, a perioadei respective.

Art.6. Membrilor cu varsta de peste 80 de ani li se pot acorda imprumuturi in urma unei analize temeinice efectuate de CD pe baza prezentelor norme.

6.1. Membrii cu varsta de pana la 85 ani pot solicita imprumuturi de maxim 25000 lei;

6.2. Membrii cu varsta de peste 85 ani pot solicita imprumuturi doar in limita fondului social.

Art.7. Pentru situatii deosebite, la solicitarea scrisa a membrilor, Asociatia CARP Campina poate amana o singura data plata la termenul de rambursare a 1 sau a maxim 3 rate lunare intermediare si/sau se pot aplica prev. art.17.1, dupa caz.

7.1. Titularul de imprumut poate renunta la imprumut daca in termen de 14 zile calendaristice de la aprobarea CD ramburseaza intreaga suma incasata.

Art.8. Regulile generale privind acordarea imprumuturilor sunt conform anexei nr.1.la prezentele norme.

 

CAPITOLUL II : IMPRUMUTURILE

Art.9. Categorii de imprumuturi:

Incepand cu data de 01.06.2024 categoriile de imprumuturile si metodologia de calcul se face conform conditiilor financiare si a anexelor nr. 1 si 2 la prezentele norme.

CAPITOLUL III: DISPOZITII FINALE

Art.10. Dobanda si comisioane: 

10.1. Rata anuala a dobanzii este fixa pe toata durata contractului de imprumut, pana la rambursarea integrala a imprumutului la scadenta catre Asociatia CARP Campina, in conditiile prevazute in contract, in conformitate cu metodologia de calcul din anexa 2 la prezentele norme.

10.2. Pe intreaga perioada cuprinsa intre data acordarii (platii) imprumutului (banilor) si data rambursarii (platii acestuia) dobanda se calculeaza lunar dupa una din formulele de mai jos, in functie de optiunea clientului, astfel:

a) In cazul in care rambursarea se face cu rate lunare descrescatoare, calculul se va face dupa formula:

Unde:

D = dobanda/luna,

S = sold imprumut,

RAD  = rata anuala a dobanzii prevazuta in contractul de imprumut,

NZ = numar zile pentru care se calculeza dobanda = 30.

 

b).In cazul in care rambursarea se face prin rate egale (anuitati), calculul se va face dupa formula:

Unde:

A = anuitatea,

r = rata dobanzii,

S = valoare imprumut,

n = durata imprumut.

10.3. Dobanda anuala efectiva (DAE) reprezinta costul total al imprumutului. DAE face echivalenta, la nivelul unui an, intre valoarea actuala a tuturor angajamentelor, rambursarilor si cheltuielilor (costuri) prezente sau viitoare, convenite de imprumutat si de Asociatia CARP Campina.

10.4. Suma totala platibila de catre imprumutat se compune din: valoarea totala a imprumutului, valoarea dobanzii totale si comisionul de analiza a dosarului de imprumut.

10.5. Comisioane: Comisionul de analiza a dosarului de imprumut este in suma fixa in valoare de 10 lei pentru imprumuturile < 6000 lei si de 20 lei pentru imprumuturile ≥ 6000 lei care se achita de catre solicitantul imprumutului la data depunerii cererii de imprumut.

10.6. Asociatia CARP Campina nu poate majora comisioanele si nu poate percepe noi comisioane pe toata perioada de derulare a contractului de imprumut, de la punerea la dispozitie pana la rambursare.

Art.11. Restituirea imprumuturilor si plata dobanzii datorate se face in rate lunare consecutive, numarul acestora fiind stabilit prin contractul de imprumut incheiat cu Asociatia CARP Campina, incepand cu luna urmatoare acordarii imprumutului.

11.1. Rambursarea imprumutului si a dobanzilor aferente se face in baza unui grafic de rambursare prin plata directa la casieria Asociatiei CARP Campina sau la sediul Sucursalelor, prin banca sau on-line in unul din conturile bancare ale Asociatiei CARP Campina.

11.2. Rambursarea anticipata: Imprumutatul are dreptul in orice moment sa ramburseze cu anticipatie imprumutul in tot sau in parte in vederea eliberarii de obligatiile prevazute prin contract, acesta avand dreptul la o reducere a costului total al imprumutului, constand in dobanda aferenta perioadei respective.

11.3. Rambursarea anticipata partiala se poate realiza numai daca imprumutatul achita c-val a minim 3 rate intermediare consecutive.

 11.4. Petru rambursarea anticipata partiala si/sau totala Asociatia CARP Campina percepe o compensatie calculata astfel:

a) 1% din valoarea sumei rambursate cu anticipatie daca perioada de timp dintre plata anticipata si data convenita prin contract este mai mare de 1 an;

b) 0,5% din valoarea sumei rambursatecu anticipatie daca perioada de timp dintre plata anticipata si data convenita prin contract este mai mica de 1 an.

  Art.12. Membrii de familiei cu A (cei pe langa) pot beneficia de imprumuturi fara giranti, in limita maxima a fondului social cu respectarea conditiilor din capitolul II art.9 pct.3 la prezentele norme.

Art. 13. Din fondul social nu se pot plati rate la imprumut. Solicitarea compensarii la partea finala a imprumutului din fondul social, se va putea aproba de CARP in baza solicitarii scrise a imprumutatului cu conditia ca fondul social ramas dupa compensare sa fie de minim fondul minim statutar..

Art.14. Membrilor Asociatiei CARP Campina care au contractate de imprumuturi in vigoare nu li se poate incasa depunerile la fondul social si la fondul pentru ajutorul de deces inaintea ratei la imprumut, aceasta avand prioritate.

Art. 15. Membrii care nu-si achita ratele lunar si raman restantieri cel mult 3 rate, vor fi somati/notificati in scris, costurile respective vor fi suportate de titularii imprumutului sau de girantii acestora, dupa caz.

Art.16. La incetarea calitatii de membru al Asociatiei CARP Campina, in cazul in care se retrag, decedeaza sau sunt exclusi si fondul social nu acopera o eventuala diferenta de rambursat din imprumutul acordat aceasta trebuie achitata de imprumutat, de mostenitorii acestuia sau de giranti, dupa caz.

Art.17. Daca membrii Asociatiei CARP Campina care au imprumuturi restante nu reactioneaza pozitiv si nici girantii acestora la primirea somatiei/notificarii si nici nu informeaza in scris Asociatia CARP Campina de situatia sa in termenul prevazut in notificare, atunci se demareaza formalitatile de excludere si executarea silita pentru recuperarea obligatiilor de plata prin executor judecatoresc, dupa caz.

17.1. In situatii deosebite, in cazul in care imprumutatul informeaza in scris Asociatia CARP Campina si face dovada cu documente valabile ca situatia sa financiara s-a modificat si se afla in imposibilitatea achitarii ratelor conform graficului de rambursare Asociatia CARP Campina poate aproba dupa caz.

a) amanarea 1 pana la 3 rate lunare prin incheierea unui angajament de plata cu reesalonarea ratelor in interiorul termenului scadent al contractului, sau

b) plati partiale din valoarea ratelor lunare prin incheierea unui angajament de plata cu reesalonarea ratelor in interiorul termenului scadent al contractului, sau

c) act aditional la contractul de imprumut pentru prelungirea duratei contractului de credit cu 1 pana la 3 luni si/sau modificarea termenelor si conditiilor existente in contract, sau

d) refinantarea imprumutului restant cu respectarea conditiilor din capitolul II art.9 la prezentele norme.

17.2. In momentul semnarii angajamentului de plata sau a actului aditional la contract se va elibera imprumutatului/mostenitorului membrului decedat un exemplar din angajament sau act aditional si un nou grafic de rambursare cu noile valori si termene stabilite.

17.3. In cazul in care angajamentul de plata si/sau actul aditional nu vor fi respectate si imprumutul devine din nou restant se vor aplica prevederile art.15, 17.

Art.18. Imprumuturile de peste 6000 lei si imprumuturile solicitate de membri cu varsta de peste 80 de ani se analizeaza si se aproba de Consiliul Director in sedintele de lucru conform borderourilor prezentate, in baza documentatiei de imprumut depusa de solicitant, avizata de directorul financiar si compartimentul de specialitate.

18.1. Toate contractele de imprumut vor fi vizate de Directorul Financiar ptr.control preventiv si aprobate de Presedinte.

Art.19. Imprumuturile aprobate se pot ridica de la casieria Asociatiei CARP Campina de titulari sau de imputerniciti ai acestora cu delegatie semnata de titular, aprobate de Presedinte. In situatii speciale se pot trimite cu mandat postal cu suportarea cheltuielilor de mandat postal de catre solicitant.

19.1. In momentul ridicarii imprumutului imprumutatului i se va inmana un exemplar din contractul de imprumut, graficul de rambursare si anexele, parte integranta din contract, pe baza de semnatura de primire.

Art.20. Imprumuturile si dobanzile aferente imprumutului trebuiesc garantate in principal de fondul social si de bonitatea girantilor, asa cum sunt prevazute la cap II art.9 din prezenta norma.

Art.21.In cazuri deosebiteAsociatia  CARP Campina poate aproba un IMPRUMUT DE REFINANTARE pentru:

 • Aparitia unor boli costisitoare,
 • Inlaturarea efectelor unor calamitati naturale,
 • Decesul unui membru de familie,
 • Casatoria unui copil,
 • Alte evenimente deosebite neprevazute.

Imprumutatul aflat intr-o astfel de situatie, daca este un bun platnic si a achitat cel putin 50% din imprumutul in derulare, poate cere un imprumut care sa acopere restul imprumutului in derulare si nevoia urgenta. Acest tip de imprumut se supune regulilor de la capitolul II art.9.

 • Aparitia unor dificultati financiare cu respectarea prevederilor art.17.1 din prezenta norma.

Art.22. Restantele trebuie achitate in termen de 30 zile de la emiterea somatiilor/notificarilor, dupa caz.

22.1. Asociatia CARP Campina poate declara imprumutul scadent anticipat dupa inregistrarea unui numar de 90 zile consecutive restanta de catre imprumutat, pe baza aprobarii Consiliului Director la propunerea compartimentului financiar-contabil si art.15,17,17.1,17.3 din prezentele norme.

Art.23. Neachitarea imprumutului la termenul scadent conform graficului de rambursare, anexa la contractul de imprumut,va atrage calculul unei penalitati = „dobanda penalizatoare” , cu exceptia celor de la art.17.1.c.

23.1. Dobanda penalizatoare (DP) pe care o va plati imprumutatul pentru orice intarziere dupa scadenta finala a imprumutului stabilita prin graficul de rambursare, anexa la contractul de imprumut se calculeaza dupa formula:

Unde:

DP = dobanda penalizatoare,

S = sold imprumut restant,

RAD  = rata anuala a dobanzii prevazuta in contractul de imprumut,

pp = puncte procentuale,

NZ = numar zile pentru care se calculeza dobanda penalizatoare.

Art.24. Reinscrierea unor membrii retrasi sau exclusi din diverse motive se poate aproba de catre Consiliul Director doar dupa o analiza amanuntita a referatului compartimentului financiar-contabil in baza istoricului comportamentului fiecarui membru in parte.

Art.25. In situatii de urgenta, Presedintele Asociatiei CARP Campina poate aproba acordarea unor imprumuturi pe loc, la urgenta, vizate ptr. conformitate de Directorul Financiar, cu respectarea conditiilor din capitolul II art.9.

Art.26.La intocmirea contractului de imprumut este necesar sa se respecte:

 • Completarea obligatorie a imprimatelor tipizate, cu scris citet, semnate in clar de titularul imprumutului si de catre giranti;

 • Actele necesare pentru incheierea unui contract sunt: copie de pe actul de identitate al titularului si al girantilor cu mentiunea conform cu originalul si semnate de detinator, cupoane recente de pensie in original sau in copie cu mentiunea conform cu originalul semnate de detinator, adeverinte de venit in original, extras REVISAL semnat si stampilat de unitatea respectiva, nota de informare si anexa acord privind protectia datelor cu caracter personal;

 • Angajament de acceptare a compensarii imprumutului restant din fondul social (anexa 3);

 • Girantii vor fi informati prin angajamentul de plata asupra titularului, asupra valorii imprumutului, a termenului de rambursare a acestuia si nivelul ratelor lunare (anexa 3);

 • Atat titularului cat si girantilor li se vor elibera exemplarul 2 al contractului de imprumut si al angajamentelor de plata.

 

Art.27. Pentru completarea contractelor de imprumut si efectuarea calculelor se vor avea in vedere cele 2 anexe care fac parte integranta din prezentele norme in baza aprobarii Adunarii Generale din 08.10.2020, modificate si aprobate in Adunarea Generala din 18.04.2024.

Art.28. Salariatul/Salariatii Asociatiei CARP Campina si/sau Organul/Organele Alese desemnat/ desemnati /desemnate sa intocmeasca si/sau sa verifice, si/sau sa vizeze, si/sau sa aprobe contractele de imprumuturi pentru membrii Asociatiei CARP Campina, atat in ceea ce priveste informatiile precontractuale cat si contractele de imprumut propriu-zis, si /sau sa verifice respectarea prevederilor din prezentele norme privind acordarea imprumuturilor si a metodologiei de calcul a acestora, adoptate de Adunarea Generala a Asociatiei CARP Campina, va/vor raspunde disciplinar, material, civil si /sau penal pentru prejudiciile create din culpa sa / lor.

28.1. Imprumutatul are obligatia sa comunice de indata, (in termen de trei zile lucratoare) ori de cate ori intervin modificari ale datelor personale pentru actulalizarea informatiilor din evidenta Asociatiei CARP Campina.

Aprobate in sedinta Consiliului Director in 28.09.2020, ratificate in Adunarea Generala din 08.10.2020, modificate si aprobate de CD in 03.04.2024, ratificate de Adunarea Generala din 18.04.2024.

 

 

 CONSILIUL DIRECTOR

  PRESEDINTE,

Ec. Dulă Marian


ASOCIATIA CARP CAMPINA                                            ANEXA 2 la Normele de imprumuturi

 

CATEGORII DE IMPRUMUTURI / METODOLOGIE DE CALCUL

 

IMPRUMUTURI PENTRU NEVOI PERSONALE:

 

1. IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT:

 

VALOARE PERIOADA
RAMBURSARE
(LUNI)

DOBANDA
( % )
/ an

SITUATII

CONDITII ACORDARE

101-500

6 sau 12

0

- pensia de maxim nivelul minim garantat;o data /an

-fondul social cel putin 1/6 din suma solicitata  (imprumutul total);

-pensia sa fie de maxim nivelul minim garantat;

- 1 girant, dupa caz.

- cu angajament de acceptare a compensarii imprumutului restant din fondul social.

501-1500

6 sau 12

10

 

- cel putin 2 ani vechime

- o data/an

- calculul imprumutului se face in limita diferentei dintre fondul social si contravaloarea ajutorului de deces cuvenit la data solicitarii, suma ce asigura plata imprumutului si a dobanzii pe un an

- aceste imprumuturi se pot acorda numai membrilor CARP care si-au achitat in termen si la timp obligatiile statutare si au vechime de minin 2 ani;

- pensia de nivelul minim garantat;

- fara girant.

501-1500

 

6 sau 12

10

 

- membru de familie cu A (cei pe langa)

- fond social de minim 1/6 din imprumutul solicitat (imprumutul total);

- 1 girant, dupa caz.

- cu angajament de acceptare a compensarii imprumutului restant din fondul social.

 

2.IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT SI MEDIU:

 

VALOARE PERIOADA
RAMBURSARE
(LUNI)
DOBANDA
( % )
/ an
TERMEN ACORDARE CONDITII ACORDARE
501-6000 6, 12 sau18 14 7 zile

- pensia sa fie:cel putin 1/6 din suma solicitata;

- fondul social sa fie minim 1/4 din imprumutul solicitat;

- cu giranti cf. Anexa 1;

- cu angajament de acceptare a compensarii imprumutului restant din fondul social.

6001-10000

12, 18, 24 sau 36 14

7 zile

 

- pensia sa fie cel putin 1/6 din suma solicitata;

- fondul social sa fie minim 1/4 din imprumutul solicitat (imprumutul total);

- cu giranti cf. Anexa 1;

- cu angajament de acceptare a compensarii imprumutului restant din fondul social.

10001-36000 12, 18, 24 sau 36

14

7 zile

 

- pensia sa fie:

 • cel putin1/6 ptr. rambursarea in 12 luni;

 • cel putin 1/7 ptr. rambursarea in 18 luni;

 • cel putin 1/8 pentru rambursarea in 24 luni;

 • cel putin 1/9 pentru rambursarea in 36 luni;

- fondul social sa fie cel putin 1/4 din suma solicitata;

- cu giranti cf. Anexa 1;

- cu angajament de acceptare a compensarii imprumutului restant din fondul social.

3. IMPRUMUTURI PANA LA NIVELUL FONDULUI SOCIAL (FARA GIRANTI):

VALOARE

PERIOADA
RAMBURSARE
(LUNI)
DOBANDA
( % )
/ an

SITUATII

CONDITII ACORDARE

101 - 500

6 sau 12

0

- pensia sa fie de maxim nivelul minim garantat;

- o data/an.

- suma solicitata + fondul statutar sa nu depaseasca nivelul fondului social existent;

- cu angajament de acceptare a compensarii imprumutului restant din fondul social.

501 - nivelul fondului

6, 12, 18 sau 24

10

- tuturor membrilor, inclusiv membrilor de familie (cei cu A).

- suma solicitata + dobanda + fondul statutar sa nu depaseasca nivelul fondului social existent;

- cu angajament de acceptare a compensarii imprumutului restant din fondul social.

4.IMPRUMUTURI DE REFINANTARE, RAI PLATNICI SI REINSCRISI:

VALOARE

PERIOADA
RAMBURSARE
(LUNI)
DOBANDA
( % )
/ an

TERMEN ACORDARE

CONDITII ACORDARE

501-6000 6, 12 sau 18

16

7 zile

- pensia sa fie:cel putin 1/6 din suma solicitata;

- fondul social sa fie cel putin 1/4 din suma solicitata;

- cu giranti cf. Anexa 1;

- cu angajament de acceptare a compensarii imprumutului restant din fondul social.

6001-10000

12, 18, 24 sau 36

16

7 zile

- pensia sa fie cel putin 1/6 din suma solicitata;

- fondul social sa fie minim 1/4 din imprumutul solicitat;

- cu giranti cf. Anexa 1;

- cu angajament de acceptare a compensarii imprumutului restant din fondul social.

.

10001-36000

 

12, 18, 24 sau 36

16

7 zile

 

- pensia sa fie:

 • cel putin1/6 ptr. rambursarea in 12 luni;

 • cel putin 1/7 ptr. rambursarea in 18 luni;

 • cel putin 1/8 pentru rambursarea in 24 luni;

 • cel putin 1/9 pentru rambursarea in 36 luni;

- fondul social sa fie cel putin 1/4 din suma solicitata;

- cu giranti cf. Anexa 1;

- cu angajament de acceptare a compensarii imprumutului restant din fondul social.

 

Aprobat in CD 03.04.2024, cu ratificare in AGO 18.04.2024.

CONSILIUL DIRECTOR

PRESEDINTE,

Ec. Dulă Marian


ASOCIATIA CARP CAMPINA                                                 Anexa 1 la normele de imprumuturi

 

Incepand cu data de 01.06.2024

 

REGULI GENERALE LA ACORDAREA IMPRUMUTURILOR

 

1. Documentele pentru imprumuturi se primesc la compartimentul imprumuturi la sediul central si la fiecare sucursala din teritoriu, unde titularul si girantii obligatoriu vor fi de fata, vor complete cererile de imprumut si contractele de imprumut si angajamentele de girant precum si anexa-acord privind protectia datelor cu caracter personal, vor lua la cunostinta despre “Informatiile standard la nivel European privind imprumurile pentru consumatori” si le vor semna in fata persoanelor desemnate.

2. Valoarea imprumutului solicitat de membrii Asociatiei CARP Campina, de regula nu poate depasi de 4 ori fondul social depus pana la data solicitarii imprumutului sau constituit din surse proprii inclusiv depunerile de la momentul solicitarii imprumutului.

3. Termenul de acordare a imprumutului este de 7 zile de la data inregistrarii contractului semnat de solicitant in evidenta unitatii, tinandu-se seama de asigurarea disponibilitatilor banesti necesare.

4. Imprumutatul are dreptul in orice moment sa ramburseze cu anticipatie imprumutul in tot sau in parte in vederea eliberarii de obligatiile prevazute prin contract, acesta avand dreptul la o reducere a costului total al imprumutului, constand in dobanda aferenta perioadei respective. Rambursarea anticipata partiala se poate realiza numai daca imprumutatul achita c-val a minim 3 (trei) rate intermediare consecutive.

Pentru rambursarea anticipata partiala si/sau totala Asociatia CARP Campina percepe o compensatie calculata astfel:

a) 1% din valoarea sumei rambursate cu anticipatie daca perioada de timp dintre plata anticipata si data convenita prin contract este mai mare de 1 an;

b) 0,5% din valoarea sumei rambursate cu anticipatie daca perioada de timp dintre plata anticipata si data convenita prin contract este mai mica de 1 an.

5. Nu se considera rambursare cu anticipatie rambursarea imprumutului de catre mostenitori in caz de deces.

6.1. Girantii se stabilesc in raport cu valoarea imprumutului net dupa cum urmeaza:

 • pana la 5000 lei  = 1 girant cu pensia de minim pensia minima,
 • intre 5001 – 15000 lei  =  2 giranti cu pensia peste pensia minim garantata, stabiliti in functie de nivelul fondului social si cuantumul pensiei solicitantului si girantilor,
 • intre 15001 – 36000 lei =  3 giranti cu pensia peste pensia minim garantata, stabiliti in functie de nivelul fondului social si cuantumul pensiei solicitantului si girantilor.

6.2. Conditii suplimentare:

a. Pentru solicitantii cu pensia sub 1500 lei creste numarul girantilor cu inca 1, la fel si pentru rai platnici;

b. Pentru solicitantii cu fond social ≥ 75% din suma solicitata scade nr. giranti cu 1 pentru imprumuturile > 5000 lei;

c. Valoarea ratei lunare nu va depasi 40% din pensia sau venitul net al titularului, la fel si pentru giranti.

d. In cazul in care unul din giranti este sotul/sotia titularului, 40% din suma veniturilor titularului si garantului trebuie sa acopere valoarea ratei lunare;

e. Un titular de imprumut poate fi simultan si garant la 2 imprumuturi cu conditia ca imprumuturile la care este garant sa fie cu ratele la zi;

f. Un garant nemembru poate gira simultan 2 imprumuturi;

g. Garantul salariat la SRL va prezenta pe langa actul de identitate si adeverinta de salariat in original si extrasul din REVISAL semnat si stampilat.

h. Pensionarii cu varsta de peste 80 de ani nu pot avea calitatea de girant.

7. In situatia in care, acolo unde se impune un numar mai mare de giranti se poate primi si cate 1 salariat bugetar cu incadrare pe perioada nedeterminata.

8. Pentru cazurile in care se impune un numar mai mare de giranti, 1 girant poate fi salariat bugetar cu incadrare pe perioada nedeterminata sau salariat pe perioada nedeterminata de cel putin 1 an la o societate comerciala agreata cu peste 100 salariati (lista).

9. La intocmirea contractului se va achita suma de 10 lei – comision de analiza dosar pentru imprumuturi < 6000 lei si 20 lei comision de analiza dosar pentru imprumuturi ≥ 6000 lei.

10. Neachitarea imprumutului la termenul scadent conform graficului de rambursare, anexa la contractul de imprumut, va atrage calculul unei penalitati = „dobanda penalizatoare”. Dobanda penalizatoare (DP) o va plati imprumutatul pentru orice intarziere dupa scadenta finala a imprumutului stabilita prin graficul de rambursare, anexa la contractul de imprumut conf. Art. 23.1 din norme cu exceptia celor de la art.17.1.c.

11. In categoria rai platnici intra membrii care nu au respectat plata imprumutului la scadenta finala cu exceptia celor de la art.17.1.c.

12. Membrii reinscrisi care au fost exclusi pentru neplata imprumutului si / sau a depunerilor la fondul social si a fondului pentru ajutorul de deces pot beneficia de noi imprumuturi in conditii normale de acordare dupa 24 de luni de la reinscriere, perioada in care au demonstrat ca sunt buni platnici a obligatiilor de plata.

13. Contractul de imprumut va cuprinde obligatoriu: anexa 1 – conditii generale de acordare a imprumuturilor, anexa 2 – grafic de rambursare, anexa 3 – angajament de plata imprumutat si giranti, dupa caz, anexa 4 – GDPR.

Aprobat in CD 03.04.2024, cu ratificare in AGO 18.04.2024.

 

CONSILIUL DIRECTOR

Presedinte,

Dulă Marian