ImprumuturiASOCIATIA Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) CAMPINA

NORME

PRIVIND ACORDAREA IMPRUMUTURILOR

SI METODOLOGIA DE CALCUL

Incepand cu data de 01.01.2021

 

CAPITOLUL I : GENERALITATI

Art.1Asociatia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) Campina este organizata, functioneaza si respecta dispozitiile O.G. nr 26 din 30.01.2000 aLegii nr.540 din 27.09.2002, a Legii nr .93 din 08.04.2009, a OUG 50/2010, a OUG52/2016 si a Statutului propriu inscris in Registrul actelor juridice aflate la Grefa Judecatoriei Campina.

Art.2.Imprumuturile se acorda membrilor Asociatiei CARP Campina pe baza de cerere prin incheierea de contract intre parti. Operatiunile de acordare a imprumuturilor si cele de urmarire a recuperarii acestora, au la baza principiul fundamental de prudenta.

2.1.Asociatia CARP Campina va furniza solicitantului informatii precontractuale prin intermediul formularului „Informatii standard la nivel european privind imprumuturile pentru consumatori”.

2.2.Informatiile standard vor fi furnizate solicitantului cu 15 zile inainte de aprobarea imprumutului.Perioada de 15 zile se poate reduce cu acordul expres al imprumutatului.

Art.3.Obligatiile asumate de solicitantii imprumuturilor si de girantii acestora pentru plata ratelor la imprumuturi, a dobanzilor aferente, a depunerilor la fondul social, a depunerilor la fondul pentru ajutor de deces si a contributiei, se platesc lunar. In situatii deosebite cand imprumutatul intarzie cu platile fata de data scadentei Asociatia poate:

 • Efectua compensarea restantei din fondul social, la solicitarea scrisa a membrilor;
 • Apela la executor judecatoresc pentru recuperarea datoriilor, in cazul in care rambursarea nu se face pe cale amiabila.

Art. 4. Resursele financiare ale Asociatiei CARP Campina  din care se acorda imprumuturile sunt constituite numai din fondul  social al membrilor (adica din acumularea depunerilor fiecarui membru).

Art.5. Inainte de aprobarea contractului de imprumut, serviciul financiar-contabilitate analizeaza istoricul comportamentului solicitantului si bonitatea acestuia si a girantilor si prezinta Consiliului Director propunerea spre analiza si aprobare. Se admit numai giranti cu pensii peste pensia minim garantata,  a perioadei respective.

Art.6. Solicitantilor cu varsta de peste 80 de ani li se pot acorda imprumuturi conform regulilor generale de acordare a imprumuturilor si a prezentelor norme in urma unei analize temeinice efectuate de CD.

Art.7. Pentru situatii deosebite, la solicitarea scrisa a membrilor, Asociatia CARP Campina poate amana o singura data plata la termenul de rambursare a uneia sau a maxim trei rate lunare intermediare si/sau se pot aplica prev. art.17.1,17.2,17.3, 23, dupa caz.

Art.8.Regulile generale privind acordarea imprumuturilor sunt conform anexei nr.1.

 

CAPITOLUL II : IMPRUMUTURILE

Art.9. Categorii de imprumuturi:

Incepand cu data de 01.01.2021 categoriile de imprumuturile si metodologia de calcul se face conform  conditiilor financiare si a anexelor nr. 1 si 2 la prezentele norme.

CAPITOLUL III: DISPOZITII FINALE

Art.10.Dobanda si comisioane: 

10.1.Rata anuala a dobanzii este fixa pe toata durata contractului de imprumut, pana la rambursarea integrala a imprumutului la scadenta catre Asociatia CARP Campina, in conditiile prevazute in contract, in conformitate cu metodologia de calcul din anexa 2 la prezentele norme.

10.2.Pe intreaga perioada cuprinsa intre data acordarii (platii) imprumutului (banilor) si data rambursarii (platii acestuia) dobanda se calculeaza lunar dupa una din formulele de mai jos, in functie de optiunea clientului, astfel:

a).In cazul in care rambursarea se face cu rate lunare descrescatoare, calculul se va face dupa formula:

Unde:

D = dobanda/luna,

S = sold imprumut,

RAD  = rata anuala a dobanzii prevazuta in contractul de imprumut,

NZ = numar zile pentru care se calculeza dobanda = 30.

b).In cazul in care rambursarea se face prin rate egale (anuitati), calculul se va face dupa formula:

Unde:

A = anuitatea,

r = rata dobanzii,

S = valoare imprumut,

n = durata imprumut.

10.3.Dobanda anuala efectiva (DAE) reprezinta costul total al imprumutului. DAE face echivalenta, la nivelul unui an, intre valoarea actuala a tuturor angajamentelor, rambursarilor si cheltuielilor (costuri) prezente sau viitoare, convenite de imprumutat si de Asociatia CARP Campina.

10.4.Suma totala platibila de catre imprumutat se compune din: valoarea totala a imprumutului, valoarea dobanzii totale si comisionul de analiza a dosarului de imprumut.

10.5.Comisioane:

Comisionul de analiza a dosarului de imprumut este in suma fixa in valoare de 10 lei care se achita de catre solicitantul imprumutului la data depunerii cererii de imprumut.

10.6.Asociatia CARP Campina nu poate majora comisioanele si nu poate percepe noi comisioane pe toata perioada de derulare a contractului de imprumut, de la punerea la dispozitie pana la rambursare.

Art.11.Restituirea imprumuturilor si plata dobanzii datorate se face in rate lunare consecutive, numarul acestora fiind stabilit prin contractul de imprumut incheiat cu Asociatia CARP Campina, incepand cu luna urmatoare acordarii imprumutului.

11.1.Rambursarea imprumutului si a dobanzilor aferente se face in baza unui grafic de rambursare prin plata directa la casieria Asociatiei CARP Campina sau la sediul Sucursalelor, prin banca sau on-line in unul din conturile bancare aleAsociatiei CARP Campina.

11.2.Rambursarea anticipata:

Imprumutatul are dreptul in orice moment sa ramburseze cu anticipatie imprumutul in tot sau in parte in vederea eliberarii de obligatiile prevazute prin contract, acesta avand dreptul la o reducere a costului total al imprumutului, constand in dobanda aferenta perioadei respective.

11.3. Rambursarea anticipata partiala se poate realiza numai daca imprumutatul achita c-val a minim tri rate intermediare consecutive.

 11.4.Petru rambursarea anticipata partiala si/sau totala Asociatia CARP Campina percepe o compensatie calculata astfel:

a). 1% din valoarea sumei rambursate cu anticipatie daca perioada de timp dintre plata anticipata si data convenita prin contract este mai mare de 1 an;

b). 0,5% din valoarea sumei rambursatecu anticipatie daca perioada de timp dintre plata anticipata si data convenita prin contract este mai mica de 1 an.

  Art.12.Membrii de familiei pot beneficia de imprumuturi fara giranti, in limita maxima a fondului social. Cand membrul titular este si girantul membrului de familie inscris pe langa el, acesta poate contracta un imprumut daca pensia acestuia este de 3 ori mai mare decat suma a 2 rate contractate.

Art. 13.Din fondul social nu se pot plati rate la imprumut. Solicitarea compensarii la partea finala a imprumutului din fondul social, se va aproba de CARP, daca fondul social ramas dupa admiterea imprumutului va fi de echivalentul acestuia pe 1 an, respectiv 1% din pensia lunara inmultit cu 12 luni, in baza solicitarii scrise a imprumutatului.

Art.14.Membrilor Asociatiei CARP Campina care au contractate de imprumuturi in vigoare nu li se poate incasa depunerile la fondul social si la fondul pentru ajutorul de deces inaintea ratei la imprumut, aceasta avand prioritate.

Art. 15.Membrii care nu-si achita ratele lunar si raman restantieri cel mult 3 rate, vor fi somati/notificati in scris, costurile respective vor fi suportate de titularii imprumutului sau de girantii acestora, dupa caz.

Art.16.Daca membrii Asociatiei CARP Campina care au imprumuturi restante nu reactioneaza pozitiv si nici girantii acestora la primirea somatiei/notificarii, atunci se demareaza formalitatile de excludere si executarea silita pentru recuperarea obligatiilor de plata prin executor judecatoresc.

Art.17.La incetarea calitatii de membru al Asociatiei CARP Campina, in cazul in care se retrag, decedeaza sau sunt exclusi si fondul social nu acopera o eventuala diferenta de rambursat din imprumutul acordat aceasta trebuie achitata de imprumutat sau de mostenitorii acestuia la momentul respectiv, dupa caz.

17.1.In situatii deosebite, Asociatia CARP Campina poate incheia un angajament de plata sau act aditional la contractul de imprumut, la solicitarea scrisa a imprumutatului care se afla in imposibilitatea achitarii ratelor conform graficului de rambursare, sau la solicitarea mostenitorilor imprumutatului decedat, sau in cazuri de forta majora.

17.2.Prin angajamentul de plata se poate conveni, cu acordul partilor contractante, reesalonarea ratelor restante, de regula in interiorul termenului de rambursare a imprumutului conform prevederilor contractului si/sau se pot aplica si prevederile art.23, dupa caz.

17.3.In momentul semnarii angajamentului de plata se va elibera imprumutatului /  mostenitorului membrului decedat un nou grafic de rambursare cu noile valori stabilite prin reesalonare.

Art.18.Imprumuturile de peste 6000 lei si imprumuturile solicitate de membri cu varsta de peste 80 de ani a caror valoare depasesc fondul social se analizeaza, dupa caz,si se aproba de Consiliul Director in sedintele de lucru conform borderourilor prezentate, in baza analizei documentatiei de imprumut depusa de solicitant, avizata de directorul financiar si compartimentul de specialitate.

18.1.Toate contractele de imprumut vor fi vizate de Directorul Financiar ptr.conformitate si aprobate de Presedinte.

Art.19.Imprumuturile aprobate se pot ridica de la casieria Asociatiei CARP Campina de titulari sau de imputerniciti ai acestora cu delegatie semnata de titular, aprobate de Presedinte. In situatii speciale se pot trimite cu mandat postal cu suportarea cheltuielilor de mandat postal de catre solicitant.

19.1.In momentul ridicarii imprumutului imprumutatului i se va inmana un exemplar din contractul de imprumut, graficul de rambursare si anexele, parte integranta din contract, pe baza de semnatura de primire.

Art.20.Imprumuturile si dobanzile aferente imprumutului trebuiesc garantate in principal de fondul social si de bonitatea girantilor, asa cum sunt prevazute la cap II art.9 din prezenta norma.

Art.21.In cazuri deosebiteAsociatia  CARP Campina poate aproba un IMPRUMUT DE REFINANTARE pentru:

 • Aparitia unor boli costisitoare,
 • Inlaturarea efectelor unor calamitati naturale,
 • Decesul unui membru de familie,
 • Casatoria unui copil,
 • Alte evenimente deosebite neprevazute.

Imprumutatul aflat intr-o astfel de situatie, daca este un bun platnic si a achitat cel putin 50% din imprumutul in derulare, poate cere un imprumut care sa acopere restul imprumutului in derulare si nevoia urgenta. Acest tip de imprumut se supune regulilor de la capitolul II art.9.

Art.22.Restantele trebuie achitate in termen de 30 zile de la emiterea somatiilor/notificarilor, dupa caz.

22.1.Asociatia CARP Campina poate declara imprumutul scadent anticipat dupa inregistrarea unui numar de 90 zile consecutive restanta de catre imprumutat, pe baza aprobarii Consiliului Director la propunerea compartimentului financiar-contabil.

Art.23.Neachitarea imprumutului la termenul scadent conform graficului de rambursare, anexa la contractul de imprumut,va atrage calculul unei penalitati = „dobanda penalizatoare”.

23.1.Dobanda penalizatoare (DP) pe care o va plati imprumutatul pentru orice intarziere dupa scadenta finala a imprumutului stabilita prin graficul de rambursare, anexa la contractul de imprumut se calculeaza dupa formula:

Unde:

DP = dobanda penalizatoare,

S = sold imprumut restant,

RAD  = rata anuala a dobanzii prevazuta in contractul de imprumut,

pp = puncte procentuale,

NZ = numar zile pentru care se calculeza dobanda penalizatoare.

Art.24.Reinscrierea unor membrii retrasi sau exclusi din diverse motive se poate aproba de catre Consiliul Director doar dupa o analiza amanuntita a referatului compartimentului financiar-contabil in baza istoricului comportamentului fiecarui membru in parte.

Art.25.In situatii de urgenta, Presedintele Asociatiei CARP Campina poate aproba acordarea unor imprumuturi pe loc, la urgenta,  vizate ptr. conformitate de Directorul Financiar, cu respectarea conditiilor din capitolul II art.9 si anexa nr.1.

Art.26.La intocmirea contractului de imprumut este necesar sa se respecte:

 • Completarea obligatorie a imprimatului tipizat, cu scris citet, semnat in clar de titularul imprumutului si de catre giranti;
 • Actele necesare pentru incheierea unui contract sunt: copie de pe actul de identitate al titularului si al girantilor cu mentiunea conform cu originalul si semnate de detinator, cupoane recente de pensie in original sau in copie cu mentiunea conform cu originalul semnate de detinator, adeverinte de venit in original, nota de informare si anexa acord privind protectia datelor cu caracter personal;
 • Angajament de acceptare a compensarii imprumutului restant din fondul social la solicitantii de imprumuturi in cadrul fondului social depus (anexa 3);
 • Girantii vor fi informati prin angajamentul de plata asupra titularului, asupra valorii imprumutului, a termenului de rambursare a acestuia si nivelul ratelor lunare (anexa 3);
 • Atat titularului cat si girantilor li se vor elibera exemplarul 2 al contractului de imprumut si al angajamentelor de plata.

 

Art.27.Pentru completarea contractelor de imprumut si efectuarea calculelor se vor avea in vedere cele 2 anexe care fac parte integranta din prezentele norme in baza aprobarii Adunarii Generale din 08.10.2020.

Art.28. Salariatul / Salariatii  Asociatiei CARP Campina si/sau Organul / Organele Alese desemnat / desemnati /desemnate sa intocmeasca si/sau sa verifice, si/sau sa vizeze, si/sau sa aprobe contractele de imprumuturi pentru membrii Asociatiei CARP Campina, atat in ceea ce priveste informatiile precontractuale cat si contractele de imprumut propriu-zis, si /sau sa verifice respectarea prevederilor din prezentele norme privind acordarea imprumuturilor si a metodologiei de calcul a acestora, adoptate de Adunarea Generala a Asociatiei CARP Campina, va / vor raspunde disciplinar, material, civil si /sau penal pentru prejudiciile create din culpa sa / lor.

28.1.Imprumutatul are obligatia sa comunice de indata, (in termen de trei zile lucratoare) ori de cate ori intervin modificari ale datelor personale pentru actulalizarea informatiilor din evidenta Asociatiei CARP Campina.

 

Aprobat in sedinta Consiliului Director din data de 28.09.2020, ratificat in Adunarea Generala din data de 08-10-2020.

 

 

 CONSILIUL DIRECTOR

  PRESEDINTE,

Ec.Niculescu Marian


ASOCIATIA CARP CAMPINA                                            ANEXA 2 la Normele de imprumuturi

 

CATEGORII DE IMPRUMUTURI /METODOLOGIE DE CALCUL

 

IMPRUMUTURI PENTRU NEVOI PERSONALE:

 

1.IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT:

 

VALOARE PERIOADA
RAMBURSARE
(LUNI)

DOBANDA
( % )
/ an

SITUATII

CONDITII ACORDARE

101-500

12

0

-pensia de nivelul minim garantat;o data /an

-fondul social cel putin 1/6 din suma solicitata  (imprumutul total);

-pensia sa fie de maxim nivelul minim garantat;

- 1 girant, dupa caz.

101-1500

12

10

 

-cel putin 2 ani vechime

-calculul imprumutului se face in limita diferentei dintre fondul social si contravaloarea ajutorului de deces cuvenit la data solicitarii , suma ce asigura plata imprumutului si a dobanzii pe un an

-aceste imprumuturi se pot acorda numai membrilor CARP care si-au achitat in termen si la timp obligatiile statutare si au vechime de minin 2 ani;

-fara girant.

101-1500

 

12

10

 

-membru de familie (pe langa)

-fond social de minim 1/6 din imprumutul solicitat (imprumutul total);

-1 girant, dupa caz.

 

2.IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT SI MEDIU:

 

VALOARE PERIOADA
RAMBURSARE
(LUNI)
DOBANDA
( % )
/ an
TERMEN ACORDARE CONDITII ACORDARE
101-6000 12
SAU
18
14 7 zile

-pensia sa fie:cel putin 1/6 din suma solicitata ptr.rambursarea in 12 luni si de cel putin 1/7 din suma solicitata pentru rambursarea in 18 luni;

-fondul social sa fie minim 1/6 din imprumutul solicitat (imprumutul total);

-cu giranti cf. Anexa 1.

6001-10000

18
SAU
24
SAU
36
14

7 zile

 

-pensia sa fie cel putin 1/6 din suma solicitata ptr. rambursarea in 18 luni, de cel putin 1/8 din suma solicitata ptr. rambursarea in 24 luni si de cel putin 1/10 din suma solicitata ptr. rambursarea in 36 luni;

-fondul social sa fie minim 1/6  din imprumutul solicitat (imprumutul total);

--cu giranti cf. Anexa 1.

10001-36000 18
SAU
24 SAU
36

14

7 zile

 

-pensia sa fie cel putin 1/7 din suma solicitata ptr. rambursarea in 18 luni, de cel putin 1/9 ptr. rambursarea in 24 luni si de cel putin 1/12 pentru rambursarea in 36 luni;

-fondul social sa fie cel putin1/6 din suma solicitata (imprumutul total);

-cu giranti cf. Anexa 1.

3.IMPRUMUTURI PANA LA NIVELUL FONDULUI SOCIAL:

VALOARE

PERIOADA
RAMBURSARE
(LUNI)
DOBANDA
( % )
/ an

SITUATII

CONDITII ACORDARE

101-nivelul fondului

6
SAU
12
SAU
18
SAU
24

10

-tuturor membrilor, inclusiv membrilor de familie (cei cu A).

- imprumutul total (suma solicitata+dobanda) sa nu depaseasca  nivelul fondului social existent;

- cu angajament de acceptare a compensarii imprumutului restant din fondul social.

5.IMPRUMUTURI DE REFINANTARE, RAI PLATNICI SI REINSCRISI:

VALOARE

PERIOADA
RAMBURSARE
(LUNI)
DOBANDA
( % )
/ an

TERMEN ACORDARE

CONDITII ACORDARE

101-6000 12
SAU
18

16

7 zile

-pensia sa fie:cel putin 1/6 din suma solicitata ptr.rambursarea in 12 luni si de cel putin 1/7 din suma solicitata pentru rambursarea in 18 luni;

-fondul social sa fie minim 1/6 din imprumutul solicitat (imprumutul total);

-cu giranti cf. Anexa 1.

6001-10000

18
SAU
24
SAU
36

16

7 zile

-pensia sa fie cel putin 1/6 din suma solicitata ptr. rambursarea in 18 luni, de cel putin 1/8 din suma solicitata ptr. rambursarea in 24 luni si de cel putin 1/10 din suma solicitata ptr. rambursarea in 36 luni;

-fondul social sa fie minim 1/6  din imprumutul solicitat (imprumutul total);

--cu giranti cf. Anexa 1.

10001-36000

 

18
SAU
24
SAU
36

16

7 zile

 

-pensia sa fie cel putin 1/7 din suma solicitata ptr. rambursarea in 18 luni, de cel putin 1/9 ptr. rambursarea in 24 luni si de cel putin 1/12 pentru rambursarea in 36 luni;

-fondul social sa fie cel putin1/6 din suma solicitata (imprumutul total);

-cu giranti cf. Anexa 1.

Aprobat in sedinta Consiliului Director din data de 28.09.2020, cu ratificare in Adunarea Generala din 08.10.2020.

 

CONSILIUL DIRECTOR

                                                                              PRESEDINTE,

                                                                          Ec.Niculescu Marian

 


ASOCIATIA CARP CAMPINA                                                 Anexa 1 la normele de imprumuturi

 

Incepand cu data de 01.01.2023

 

REGULI GENERALE LA ACORDAREA IMPRUMUTURILOR

 

1. Documentele pentru imprumuturi se primesc la compartimentul imprumuturi la sediul central si la fiecare sucursala din teritoriu, unde titularul si girantii obligatoriu vor fi de fata, vor complete cererile de imprumut si contractele de imprumut si angajamentele de girant precum si anexa-acord privind protectia datelor cu caracter personal, vor lua la cunostinta despre “Informatiile standard la nivel European privind imprumurile pentru consumatori” si le vor semna in fata persoanelor desemnate.

2. Valoarea imprumutului solicitat de membrii Asociatiei CARP Campina, de regula nu poate depasi de 6 ori fondul social  depus pana la data solicitarii imprumutului sau constituit din surse proprii inclusiv depunerile de la momentul solicitarii imprumutului.

3. Termenul de acordare a imprumutului este de 7 zile de la data inregistrarii contractului semnat de solicitant in evidenta unitatii, tinandu-se seama de asigurarea disponibilitatilor banesti necesare.

4. Imprumutatul are dreptul in orice moment sa ramburseze cu anticipatie imprumutul in tot sau in parte in vederea eliberarii de obligatiile prevazute prin contract, acesta avand dreptul la o reducere a costului total al imprumutului, constand in dobanda aferenta perioadei respective. Rambursarea anticipata partiala se poate realiza numai daca imprumutatul achita c-val a minim 3 (trei)  rate intermediare consecutive.

Petru rambursarea anticipata partiala si/sau totala Asociatia CARP Campina percepe o compensatie calculata astfel:

 a). 1% din valoarea sumei rambursate cu anticipatie daca perioada de timp dintre plata anticipata si data convenita prin contract este mai mare de 1 an;

b). 0,5% din valoarea sumei rambursate cu anticipatie daca perioada de timp dintre plata anticipata si data convenita prin contract este mai mica de 1 n.

5.Nu se considera rambursare cu anticipatie rambursarea imprumutului de catre mostenitori in caz de deces.

6. Girantii se stabilesc in raport cu valoarea imprumutului net dupa cum urmeaza:

 • pana la 5000 lei  = 1 girant cu pensia de minim pensia minima,
 • intre 5001 – 15000 lei  =  maxim 2 giranti cu pensia de minim pensia minima ………, stabiliti in functie de nivelul fondului social si cuantumul pensiei,
 • intre 15001 – 36000 lei =  maxim 3 giranti cu pensia de minim pensia minima……….., stabiliti in functie de nivelul fondului social si cuantumul pensiei.

Conditie suplimentara : pentru cei cu pensia intre venitul minim garantat si pensia de 1000 lei creste numarul girantilor cu inca 1, adica: de la 5001 la 15000 lei = 3 giranti si de la 15001 la 36000 lei = 4 giranti, la fel si pentru rai platnici: in functie de analiza se poate adauga 1 girant.

7.Pensionarii cu varsta de peste 80 de ani nu pot avea calitatea de girant si pot solicita un imprumut de maxim 25000 lei.

8.Pentru cazurile in care in care se impune un numar mai mare de giranti, 1 girant poate fi salariat bugetar cu incadrare pe perioada nedeterminata sau salariat angajat pe perioada nedeterminata de cel putin 1 an la o societate comerciala agreata cu peste 100 de angajati (lista).

9.La intocmirea contractului se va achita suma de 10 lei – comision de analiza dosar imprumut.

10. Neachitarea imprumutului la termenul scadent conform graficului de rambursare, anexa la contractul de imprumut, va atrage calculul unei penalitati = „dobanda penalizatoare”.

Dobanda penalizatoare (DP) o va plati imprumutatul pentru orice intarziere dupa scadenta finala a imprumutului stabilita prin graficul de rambursare, anexa la contractul de imprumut conf. Art. 23.1 din norme.

11.In categoria rai platnici intra membrii care nu au respectat plata imprumutului la scadenta finala.

12.Membri reinscrisi care au fost exclusi pentru neplata imprumutului si / sau a depunerilor la fondul social si a fondului pentru ajutorul de deces pot beneficia de noi imprumuturi in conditii normale de acordare dupa 24 de luni de la reinscriere, perioada in care a demonstrat ca sunt buni platnici a obligatiilor.

13.Contractul de imprumut va cuprinde obligatoriu: anexa 1 – conditii generale de acordare a imprumuturilor,  anexa 2 – grafic de rambursare, anexa 3 – angajament de plata imprumutat si giranti, dupa caz, anexa 4 – GDPR.

Aprobat in CD 19.12.2022, cu ratificare in Adunarea Generala din aprilie 2023.

 

CONSILIUL DIRECTOR

Presedinte,