STATUTUL
Asociatia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Campina

CAPITOLUL I
DATE GENERALE

1. STATUTUL JURIDIC
Art.1 Asociatia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Campina, denumita pe scurt CARP Campina , a fost infiintata in anul 1957, dobandind personalitate juridica in baza Sentintei civile nr. 50 din 24 decembrie 1993, pronuntata de Judecatoria Campina in dosarul nr. 33/PJ/1993, avand codul fiscal nr.9606761 si CAEN 9499. Ulterior in baza Hotararii Adunarilor Generale din data de 14.05.2009 si 12.05.2011, CARP, a adus o serie de modificari Statutului propriu, care au fost inscrise in Registrul special aflat la grefa Judecatoriei Campina, prin Incheierea nr. 4 din data de 22.07.2009, pronuntata de Judecatoria Campina in dosarul nr. 3987/204/2009 si prin incheierea nr.2/26.05.2011 pronuntata de Judecatoria Campina in dosarul nr.284/204/2011.
Art.2 CARP, este o organizatie obsteasca, prin asocierea voluntara a pensionarilor, cu caracter privat, de caritate, neguvernamentala, apolitica, non profit, de intrajutorare mutuala si protectie sociala, in conformitate cu prevederile Legii nr. 540 din 27 septembrie 2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, ale Legii nr. 502/2004 privind asociatiile pensionarilor, pe principiul asociatiilor prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociatii si fundatii.
Art.3 CARP, se poate afilia la federatii si organizatii cu caracter social, infiintate legal, atat in tara cat si in strainatate, daca afilierea este in interesul membrilor sai si cu respectarea legislatiei din Romania.
3.1. Poate infiinta sucursale in alte localitati din judetul Prahova,fara personalitate juridica pe care ulterior le supune aprobarii Adunarii Generale ;
3.2. CARP are organizate sucursale pentru deservirea membrilor in urmatoarele localitati : Azuga, Baicoi, Busteni, Bordeni, Banesti, Comarnic, Cornu, Cocorastii Mislii, Floresti, Filipestii de Padure, Magureni, Poiana Campina, Poiana Tapului, Provita de Sus, Provita de Jos, Scorteni, Telega, Tesila, Traisteni.

2. SEDIUL
Art.4 Sediul central al CARP, se afla in Municipiul Campina, str. Castanilor nr. 4, judetul Prahova. Imobilul in care functioneaza CARP, este proprietatea sa. Pentru buna functionare a activitatilor sale, acest sediu va putea fi oricand schimbat, in functie de necesitati, asociatia putand detine mai multe imobile, in proprietate sau cu chirie.

3. DURATA
Art.5 CARP s-a constituit pe perioada nedeterminata.

4. PATRIMONIU
Art.6 La momentul infiintarii, CARP a preluat integral patrimoniul cunoscut si reflectat in documentele legale, pe baza bilantului financiar contabil.
6.1 Patrimoniul CARP, poate fi majorat prin donatii materiale sau financiare de orice fel, sponzorizari, precum si orice alte venituri realizate din activitati statutare, cu respectarea deplina a scopului si obiectului ei de activitate.
6.2 Toate fondurile obtinute de CARP, vor fi folosite pentru sustinerea si dezvoltarea activitatii statutare, potrivit scopului ei social, de ajutor reciproc, de intrajutorare mutuala si de protectie sociala a membrilor sai.

CAPITOLUL 2
SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE
Art.7. Scopul p[rincipal al CARP este intrajutorarea ,sprijinirea materiala ,sociala si culturala a membrilor sai prin :

  1. Acordarea de imprumuturi rambursabile cu dobanzi rezonabile ;
  2. Acordarea de ajutoare nerambursabile, pentru membrii cu venituri mici, pentru cazuri si cauze justificate cu documente, structura acestora, cuantumul si metodologia se aproba de CD, de regula la inceputul fiecarui an si oricand este nevoie.
  3. Acordarea de ajutoare pentru cheltuielile cu inmormantarea fostilor membrii;
  4. Organizarea de activitati turistice si de agrement pentru membrii CARP si pentru membrii de familie aflati in intretinerea acestora ,cum ar fi :excursii in tara si strainatate,vizionarea unor spectacole,vizitarea unor muzee,etc.,,transportul fiind asigurat cu microbuzul proprietatea CARP sau cu mijloace de transport inchiriate ,CARP suportand partial costul transportului, suma fiind stabilita anual de catre Consiliul Director ;
  5. Asigurarea de consultatii medicale gratuite, prestate membrilor CARP si membrilor de familie aflati in intretinerea acestora; consultatia este efectuata la cabinetul medical propriu si/sau la sediul sucursalelor de catre personal medical calificat;
  6. Organizarea si desfasurarea altor prestari de servicii, in functie de posibilitatile financiare reale, cu aprobarea Adunarii Generale;
  7. Pe baza acreditarii CARP ca furnizor de servicii sociale ,se vor asigura conditii pentru extinderea,organizarea si functionarea serviciilor socio-medicale ce vor fi acreditate .

CAPITOLUL 3
MEMBRI
Art. 8 Pot fi membri ai CARP, urmatoarele categorii de persoane:
a) pensionarii, de orice categorie (limita de varsta, anticipata, invaliditate, vechime incompleta, urmas) si indiferent de sistemul de asigurari sociale caruia ii apartin (pensionari de stat si din agricultura, IOVR, ai cooperativelor mestesugaresti, ai caselor de avocati, ai cultelor religioase, militari), daca au implinit varsta de 18 ani;
b) beneficiarii de ajutor social;
c) membrii de familie – sot, sotie, precum si copiii majori incapabili de munca (cu handicap dovedit cu certificat medical legal emis in acest scop),aflati in intretinere;
d) salariatii CARP, care au contract de munca pe perioada nedeterminata;
e) salariatii din sistemul bugetar, care au contract de munca pe perioada nedeterminata.

Art. 9 Primirea ca membru al CARP, pentru cei de la art.8 pct.a,b,c,d se aproba de catre Presedintele Consiliului Director, pe baza cererii individuale insotita de acte doveditoare privind venitul - cuponul de pensie sau decizia de pensionare (in copie)adeverinta de salariu, dupa caz si a actului de identitate (in copie); pentru cei de la art..8 pct.e aprobarea se acorda de CD.
9.1 La inscrierea in CARP, noii membri sunt obligati sa plateasca o taxa de inscriere, aceasta fiind stabilita de catre Consiliul Director iar membrii de familie care nu au venit personal, platesc 50% din taxa stabilita titularului; vechimea ca membru al CARP, se calculeaza de la data primei plati a tuturor obligatiilor (taxa de inscriere, contributie, cotizatie).
9.2 Membrii CARP care se transfera la sau de la alta casa de ajutor reciproc a pensionarilor, nu mai platesc taxa de inscriere, pastrandu-si vechimea si toate celelalte drepturi; la transferul unui membru al CARP la o alta casa, sumele reprezentand cotizatia si contributia lunara depuse, se vireaza in contul asociatiei la care acesta se transfera; transferul se aproba de catre Presedintele Consiliului Director al CARP.

9.3 In urma decesului unui membru al CARP, urmasul care indeplineste conditiile sa devina sau chiar este membru al CARP, poate opta pentru transferul fondului social inregistrat de membrul decedat, autor al sau, la cerere si numai dupa deducerea eventualelor datorii fata de casa.

CAPITOLUL 4
DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR
Art. 10 Drepturile membrilor CARP, sunt urmatoarele:
a) sa participe personal sau prin delegatii alesi, la Adunarea Generala a CARP, la dezbateri si la luarea hotararilor;
b)salariatii CARP care sunt membrii acesteia, pot fi alesi ca delegati la Adunarea Generala cu o norma de reprezentare de 1/10, pot vota dar nu pot fi alesi in organele de conducere sau comisia de cenzori;
c) sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere si control - Consiliul Director si Comisia de Cenzori, cu exceptia celor de la art.8 pct.e;
d) sa beneficieze de ajutoare rambursabile (imprumuturi), de ajutoare nerambursabile (cu exceptia celor de la art.8 pct.e), sa participe la activitati culturale si de agrement;
e) sa beneficieze de prevederile Art.7(cu exceptia celor de la art.8 pct.e), in termenii, cuantumul si conditiile criteriilor specifice, stabilite de catre Consiliul Director;
f) sa li se restituie, in conditiile prevazute de prezentul Statut, toate sumele depuse cu titlu de cotizatii;
g) sa sesizeze, verbal sau in scris, organelor de conducere ale CARP si in caz de nerezolvare, chiar in Adunarea Generala, orice problema referitoare la situatia personala sau la activitatea CARP;
h) sa beneficieze de ajutoare de deces.
i) In functie de rezultatele financiare si prioritatile CARP Campina, se pot acorda ajutoare nerambursabile sub forma de bonificatie anuala din excedentul realizat. Metodologia este stabilita de Consiliul Director.
Art. 11 Membrilor CARP, le revin urmatoarele obligatii:
a) sa respecte intocmai prevederile Statutului, ale hotararilor Adunarii Generale si ale Consiliului Director si sa contribuie activ si cu buna credinta la indeplinirea acestora;
b) sa-si achite intocmai si la termen toate obligatiile banesti fata de CARP, reprezentand cotizatiile, contributiile, imprumuturile si dobanzile aferente acestora, remiza, precum si alte datorii; cuantumul acestor obligatii, poate fi modificat de catre Consiliul Director cu aprobarea Adunarii Generale; neachitarea la termen a acestor obligatii, atrage dupa sine pierderea unor drepturi, plata unor penalitati si daune, stabilite in mod legal de catre Consiliul Director;
c) sa nu manifeste o atitudine potrivnica intereselor asociatiei sau sa comita acte de indisciplina care sa dauneze activitatii acesteia; sa nu intreprinda actiuni defaimatoare la adresa CARP, menite sa aduca atingere intereselor acesteia ori ale membrilor sai; orice prejudiciu de imagine sau de alta natura, dovedit, savarsit de orice membru al CARP, indiferent de functia sau pozitia ocupata, atrage sanctiunea excluderii, pe baza hotararii Adunarii Generale;
d) sa comunice CARP in termen de 30 de zile calendaristice, modificarile survenite in cuantumul pensiei, a salariului net sau ajutorului social, modificarea numelui si a actului de identitate, precum si schimbarea domiciliului.
Art. 12 Pentru nerespectarea oricareia dintre obligatiile statutare si a prevederilor art.11, litera c), Consiliul Director poate sa hotareasca, motivat, excluderea oricarui membru CARP, informand despre masura luata, la prima Adunare Generala.
Art. 13 Membrii CARP platesc la data inscrierii o taxa si lunar cotizatii si contributii stabilite de catre Consiliul Director:

  1. Cotizatiile pot fi restituite partial ,la cerere,cu conditia pastrarii unei sume reprezentand c/valoarea a 36 cotizatii minime lunare ;
  2. Cuantumurile ajutorului de deces, se stabilesc de catre Consiliul Director, in functie de vechime si posibilitatile financiare ale CARP.

Art. 14 Calitatea de membru CARP, inceteaza in urmatoarele situatii:
14.1-a) la cererea scrisa a celui in cauza, pentru situatiile de retragere sau de transfer din CARP;
b) prin excludere, pentru neplata cotizatiei si/sau contributiei lunare mai mult de 6 (sase) luni consecutive, precum si pentru motivele invocate la art. 11 lit. c) si art. 12 din Statut;
c) prin deces.
14.2 In cazuri exceptionale, termenul de neplata a cotizatiei si contributiei se poate prelungi pana la un an, atunci cand membrul CARP, in cauza, a facut cunoscut, in scris, motivul neachitarii, cu aprobarea presedintelui.
14.3 Masura excluderii se hotaraste de catre Consiliul Director, urmand ca aceasta sa fie ratificata la prima Adunare Generala; cei exclusi isi pierd dreptul la ajutorul de deces.
14.4 Membrii de familie inscrisi pe carnetul titularului isi pierd si ei calitatea de membru al CARP, in cazul retragerii sau excluderii acestuia.
14.5 La incetarea, indiferent de motive, a calitatii de membru al CARP, sumele depuse cu titlu de cotizatii lunare se restituie, dupa caz, titularului, persoanelor stabilite de acesta sau mostenitorilor sai legali; restituirea cotizatiilor se poate face in termen de 3 (trei) ani de la data cand ar putea fi legala solicitarea de restituire; sumele nesolicitate, in termenul precizat anterior, se fac venit la bugetul CARP; din aceste drepturi se retin eventualele datorii rezultate din imprumuturi, dobanzi, contributii sau alte debite.
14.6 Contributiile lunare depuse, nu se restituie membrilor care se retrag sau sunt exclusi, acestea constituind o sursa pentru ajutoarele de deces.
14.7 Ajutorul de deces se restituie rudelor de gradul I, sotului (sotiei), beneficiarului trecut in carnetul de membru, sau oricarei persoane care dovedeste, cu acte legale, ca a suportat cheltuielile de inmormantare (incinerare).

CAPITOLUL 5
ORGANELE DE CONDUCERE SI CONTROL
Art.15. Organele de conducere ale CARP sunt:
15.1- a) Adunarea Generala a reprezentantilor membrilor CARP, ca organ suprem;
b) Consiliul Director, ca organ executiv.
15.2 Numarul reprezentantilor membrilor CARP, la Adunarea Generala se stabileste in proportie de 1 la 300; acest numar se stabileste de catre Consiliul Director in functie de numarul total de membri CARP si implicit de numarul de membri din Sucursale; lista reprezentantilor se confirma de catre Consiliul Director.
15.3 Adunarea Generala este legal constituita daca sunt prezenti jumatate plus unu din numarul delegati alesi; in cazul in care la prima adunare nu sunt prezenti cel putin jumatate plus unu din numarul delegatilor alesi, Adunarea Generala se amana si se convoaca din nou in termen de 7 de zile, lucrarile fiind valabile, indiferent de numarul delegatilor alesi prezenti.
15.4 Adunarea Generala ia hotarari valabile cu majoritatea simpla a voturilor, delegatilor alesi, prezenti.
15.5 Pentru pregatirea Adunarii Generale, se vor asigura urmatoarele actiuni:
a) Stabilirea datei de desfasurare a Adunarii Generale;
b)Intalniri la sediile Sucursalelor cu membrii CARP, cu 30 de zile calendaristice inainte de data Adunarii Generale, pentru alegerea delegatilor;
c) Stabilirea datei pentru intocmirea si aprobarea materialelor ce se vor prezenta in Adunarea Generala; Consiliul Director va aproba aceste materiale cu minim 15 zile calendaristice inainte de data Adunarii Generale;
d) Cu 10 zile calendaristice inainte de Adunarea Generala, materialele vor fi puse la dispozitia membrilor CARP pentru consultare.
15.6 Adunarea Generala Ordinara a delegatilor alesi ai membrilor CARP, se convoaca anual iar Adunarea Generala Extraordinara ori de cate ori este nevoie, pentru rezolvarea unor situatii deosebite.
15.7 Convocarea membrilor pentru Adunarea Generala Ordinara se face cu cel putin 15 zile calendaristice inainte iar pentru Adunarea Generala Extraordinara cu cel putin 7 zile calendaristice inainte de data stabilita.
Art.16 Adunarea generala are urmatoarele atributii:
a) aproba, modificarea Statutului CARP;
b) stabileste numarul membrilor Consiliului Director si al Comisiei de Cenzori;
c) alege membrii Consiliului Director si pe cei ai Comisiei de Cenzori, precum si pe presedintii acestora; alegerea acestora se face pentru un mandat de 4 (patru) ani, dar nu mai mult de 2 mandate;
d) analizeaza, dezbate si aproba raportul de activitate al Consiliului Director, raportul Comisiei de Cenzori, darea de seama si bilantul financiar contabil, bugetul de venituri si cheltuieli; aproba descarcarea Consiliului Director de gestiunea anuala si ratifica toate hotararile si deciziile Consiliului Director luate de la precedenta Adunare Generala;
e) la propunerea Consiliului Director, aproba structura de personal si de salarizare a acesteia, in conformitate cu legislatia in vigoare, ponderea indemnizatiilor in total fond de salarii,pentru organele alese;
f) rezolva contestatiile impotriva hotararilor adoptate in Consiliul Director; g) imputerniceste Consiliul Director, ca intre adunarile generale, sa ia toate masurile ce se impun pentru buna desfasurare a activitatii si pentru respectarea dispozitiilor legale in vigoare;
h) aproba, pentru motive justificate, constituirea de sucursale, fara personalitate juridica, in alte localitati din judet;
i) aproba propunerile Consiliului Director, privind cuantumul cotizatiei la fondul social si al contributiilor lunare ce se achita de catre membrii CARP;
j) la propunerea Consiliului Director si in raport de situatia financiara a CARP, aproba Normele de Creditare si Normele de acordare a ajutoarelor nerambursabile;
k) la propunerea Presedintelui CARP argumentata si documentata, revoca membrii Consiliului Director si ai Comisiei de Cenzori, daca acestia nu au respectat prevederile Statutului si hotararile adoptate in Adunarea Generala, cu 2/3 din numarul participantilor cu drept de vot.
l) stabileste obiectivele generale ale activitatii CARP;
m) Hotararile luate de Adunarea Generala sunt obligatorii pentru toti membrii, chiar si pentru cei care nu au luat parte la Adunarea Generala sau au votat impotriva.
Art.17.1 Ca organ executiv de conducere, Consiliul Director se alege pentru cate 1 mandat de 4 (patru) ani si raspunde in fata Adunarii Generale pentru toata activitatea desfasurata, pentru aplicarea prevederilor legale si statutare, privind administrarea mijloacelor materiale si banesti de catre personalul de executie;
17.2 Consiliul Director se intruneste saptamanal si ori de cate ori este nevoie, pentru interesele CARP si adopta hotarari valabile cu majoritate simpla de voturi.
17.3 Consiliul Director este format dintr-un numar impar de membri, minim 3 si maxim 5, alesi de Adunarea Generala din randul membrilor pensionari in urmatoarea componenta:
a) 1 Presedinte (care este si Presedintele CARP si nu poate fi angajat);
b) 2-4 membrii; Adunarea Generala alege si 1-2 supleanti, care la nevoie vor inlocui membrii Consiliului Director, demisionari, revocati sau decedati. 17.4 Obligatoriu, membrii organelor de conducere si control (Comisia de Cenzori) ale CARP nu pot face parte din nici un partid politic.
Art.18 Consiliul Director al CARP, ca organ executiv de conducere are urmatoarele atributii:
a) asigura conducerea CARP prin respectarea Statutului si prin aducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale;
b) organizeaza alegerea delegatilor care ii reprezinta pe membrii CARP in Adunarea Generala;
c) convoaca Adunarea Generala in Adunari Generale Ordinare sau Extraordinare;
d) analizeaza proiectul planului de venituri si cheltuieli, bilantul si darea de seama anuala si intocmeste raportul anual asupra activitatii, supunandu-l aprobarii Adunarii Generale;
e) analizeaza si aproba organigrama si statul de functiuni ale CARP; aproba atributiile angajatilor inscrise in fisele posturilor, conform legislatiei in vigoare; stabileste la propunerea Presedintelui, cuantumul salariilor personalului angajat, indemnizatiile lunare pentru organele de conducere alese si fondurile din care acestea se suporta; la propunerea Presedintelui, anual sau trimestrial, dupa caz si in functie de rezultatele generale ale CARP, stabileste acordarea de ajutoare si stimulente, cu ocazia unor evenimente deosebite, conform prevederilor Contractului Colectiv de Munca pentru personalul angajat si organele alese;
f) organizeaza intreaga activitate a gestiunii CARP, verifica modul de incasare a fondului social, contributiilor si ratelor datorate pentru imprumuturi si hotaraste masurile de luat pentru nerespectarea prevederilor stabilite;
g) stabileste categoriile de dobanzi si nivelul acestora;
h) solutioneaza contestatiile privind sanctiunile disciplinare si celelalte masuri dispuse, pentru intregul personal;
i) stabileste masuri de recuperare a pagubelor constatate in dauna asociatiei si hotaraste decaderile din drepturi si excluderile din randul membrilor CARP;
j) rezolva oricare alta problema privind activitatea curenta a CARP;
k) asigura colaborarea cu alte consilii de conducere ale CARP-urilor din judet si din tara, cu organizatii neguvernamentale sau fundatii, in scopul generalizarii experientei pozitive si organizarea unor actiuni comune in folosul pensionarilor;
l) analizeaza cereri si programe de finantare in baza unor proiecte distincte si stabileste transmiterea acestora, potentialilor sponsori;
m) organizeaza si desfasoara, in conditiile legale, activitati si servicii, altele decat cele prevazute prin scopul principal, in vederea imbunatatirii protectiei sociale a membrilor CARP;
n) aproba contractele de sponsorizare, donatii, colaborare, etc. si hotaraste asupra modului cum vor fi utilizate fondurile si bunurile primite;
o) hotaraste infiintarea de Sucursale, fara personalitate juridica, in alte localitati din judetul Prahova, pe care ulterior le supune aprobarii AdunariiGenerale;
p) Aproba numirea si/sau revocarea personalului cu functii de conducere, prevazute in organigrama CARP;
r) Aproba angajarea intregului personal, conform organigramei CARP cat si concedierea acestuia, in conditiile prevazute de Codul Muncii; la propunerea Presedintelui, aproba modificarea structurii de personal si a numarului acestuia;
s) hotaraste masuri pentru recuperarea, de la cei vinovati, a pagubelor cauzate avutului CARP, la propunerea motivata si justificata a Presedintelui si a Comisiei de cenzori, in stricta conformitate cu dispozitiile legale.
Art.19.1 Presedintele Consiliului Director este si Presedintele CARP fiind ales de Adunarea Generala;
19.2 Presedintele Consiliului Director trebuie sa aiba, obligatoriu, studii superioare, experienta profesionala de minim 10 ani in activitati manageriale, sa se bucure de respectul, increderea si aprecierea membrilor CARP, sa aiba o moralitate nestirbita, sa nu fie membru al nici unui partid politic sa aiba o vechime de cel putin 2 ani ca membru al CARP, sa fie apt din punct de vedere medical si sa nu aiba antecedente penale.
19.3 Candidatii pentru functia de Consilier, trebuie sa aiba studii superioare, o experienta de minim 10 ani in activitati de management sau de consiliere, sa aiba o vechime de minim 5 ani ca membru al CARP, sa fie apti din punct de vedere medical si sa nu aiba antecedente penale; in mod exceptional, atunci cand numarul candidatilor cu studii superioare inscrisi pentru functia de consilier este mai mic decat numarul de consilieri necesari, atunci pot fi admisi si candidati cu studii medii cu diploma de bacalaureat si experienta de minim 10 ani in activitati economice sau administrative.
19.4.a)In cazul cand Presedintele se afla in imposibilitatea exercitarii mandatului, pe o perioada mai indelungata de timp, prin dispozitie scrisa deleaga un membru al CD sa-l inlocuiasca pe perioada respectiva;
b)In caz de imposibilitate de a desemna un inlocuitor, CD numeste un presedinte interimar dintre membrii sai pana la prima Adunare Generala Ordinara, cand se va alege un nou presedinte; CD completeaza numarul de 5 membrii cu primul supleant.
19.5 Presedintele va putea fi inlocuit, la propunerea Consiliului Director, cu aprobarea Adunarii Generale, cu o majoritate de voturi de 2/3 din numarul participantilor cu drept de vot, pentru abateri deosebit de grave in activitatea sa, dovedite cu documente legale.
19.6 Presedintele CARP, pentru activitatea pe care o desfasoara si responsabilitatile pe care le are, este indreptatit sa primeasca pe langa indemnizatia ca membru al Consiliului Director, un spor de conducere si alte drepturi.
Art.20 Presedintele Consiliului Director are urmatoarele atributii: a) asigura conducerea curenta a CARP, raspunzand de activitatea sa in fata Adunarii Generale;
b) asigura realizarea si indeplinirea atributiilor si raspunderilor Consiliului Director, rezultate din hotararile Adunarii Generale;
c) examineaza si aproba documentele care angajeaza bunurile materiale si banesti ale asociatiei, dupa ce acestea au fost verificate si avizate favorabil de Directorul Financiar; d) aproba cererile de inscriere, de retragere si de transfer, in si din CARP; e) aproba cererile de imprumut pana la plafonul stabilit, cererile pentru ajutoarele de deces si cererile pentru ajutoarele nerambursabile;
f) reprezinta CARP in raporturile acesteia cu terte persoane fizice si juridice;
g) propune Adunarii Generale, revocarea mandatului membrilor Consiliului Director si ai Comisiei de cenzori, conform prevederilor art.16 lit.k;
h) asigura indeplinirea masurilor adoptate in Consiliul Director, ca urmare a propunerilor facute de catre Comisia de cenzori, rezultate din activitatea de supraveghere si control desfasurata de aceasta;
i) rezolva operativ, orice alte probleme ivite in activitatea asociatiei care nu sunt date exclusiv in atributiile Consiliului Director sau ale Adunarii Generale, utilizand si instrumentul delegarii de compentente.
Art.21.1 Comisia de Cenzori este aleasa de Adunarea Generala, pentru un mandat de 4 (patru) ani si este formata din 3 membri, in urmatoarea componenta:
a) 1 Presedinte (care este si Presedintele Comisiei de Cenzori);
b) 2 membrii; Adunarea Generala alege si 1-2 membri supleanti, care la nevoie, vor inlocui pe acei membri ai Comisiei de Cenzori, demisionari, revocati sau decedati.
21.2 Presedintele Comisiei de Cenzori trebuie sa fie expert contabil, 2 ani vechime ca membru CARP, cu experienta profesionala de 10 ani, fara antecedente penale si apt din punct de vedere al starii de sanatate. Presedinte al Comisiei de Cenzori va fi desemnata persoana care a obtinut cel mai mare numar de voturi in Adunarea Generala, iar la egalitate de voturi cu alt candidat se organizeaza un nou tur.
21.3 Activitatea Comisiei de cenzori se desfasoara pe baza programului de lucru trimestrial, elaborat in termenii si cu respectarea prevederilor legale, acesta fiind prezentat spre informare Consiliului Director si apoi avizat de Presedintele CARP. Comisia de cenzori este organul de supraveghere si control financiar intern, care raspunde in fata Adunarii Generale, de verificarea intregii activitati economico- financiare a CARP.
21.4 Membrii Comisiei de cenzori trebuie sa intruneasca cumulative urmatoarele cerinte:
-vechime de minim 3 ani in CARP;
-studii superioare sau medii in domeniul financiar – contabil;
-experienta profesionala de cel putin 10 ani;
-sa nu aiba antecedente penale;
-sa fie apti din punct de vedere al starii de sanatate;
21.5 Din Comisia de Cenzori nu pot face parte membrii Consiliului Director, angajatii cu contract individual de munca ai casei si nici rude pana la gradul IV, ale membrilor Consiliului Director.
21.6 Comisia de Cenzori verifica in fiecare luna:
-respectarea intocmai a dispozitiilor legale si a prevederilor Statutului in ceea ce priveste activitatea financiar contabila;
-constituirea si depunerea garantiilor materiale de catre salariatii cu functii si responsabilitati gestionare;
-constituirea si utilizarea corecta a fondurilor;
-gestionarea bunurilor materiale si banesti ale asociatiei;
-modul de urmarire a debitorilor;
-intreaga evidenta contabila (balante, inventarierea patrimoniului, bilant);
Comisia de Cenzori prezinta informari lunare in sedintele Consiliului Director si un raport anual in Adunarea Generala.
21.7 Actele de constatare intocmite de Comisia de Cenzori, la terminarea verificarilor, se prezinta in mod obligatoriu, Presedintelui , spre informare si apoi se discuta in sedintele Consiliului Director, pentru stabilirea masurilor de imbunatatire a activitatii si eventual pentru sanctionarea persoanelor vinovate.
21.8 Comisia de cenzori este obligata ca, pentru pagubele constatate, sa stabileasca valoarea corecta a prejudiciului si sa propuna masurile necesare pentru recuperarea acestora, in conditiile legii, urmarind realizarea acestor masuri; Presedintele Comisiei de Cenzori are dreptul sa participe - fara drept de vot - la toate sedintele Consiliului Director.
  Art.22.1 Dosarul pentru ocuparea functiilor de conducere si control ale CARP va contine urmatoarele documente:
- cererea de intentie pentru functia dorita; cu precizarea daca a ocupat sau ocupa asemenea functie;
- CV – model European;
- carnet membru CARP (original si copie);
- decizia de pensionare definitiva (original si copie);
- cupon recent de pensie (original si copie);
- act de identitate (original si copie);
- adeverinta medicala cu mentiunea “apt fizic si psihic” (original);
- cazier judiciar valabil (original);
- cartea de munca, sau alte documente din care sa rezulte vechimea si experienta profesionala(original si copie);
- diploma de studii (original si copie)
- declaratia tip de incompatibilitati – model CARP;
- carnetul de expert contabil vizat de CECAR, pentru cenzori (original si copie);
- opisul documentelor din dosar;
22.2 Alegerea organelor de conducere si control se va face in urma voturilor exprimate de delegatii la adunarea generala, in ordinea descrescanda a voturilor obtinute. In situatia in care mai multi candidati fata de numarul celor ce trebuie alesi, sunt la egalitate de voturi, se va relua votul.
22.3 In situatia fortuita de a organiza alegeri inainte de terminarea mandatului initial de 4 ani, toate persoanele alese pentru completarea organelor de conducere si control vor avea ca mandat perioada ramasa din mandatul initial.

CAPITOLUL 6
PERSONALUL ANGAJAT
Art.23.1 CARP poate folosi personal incadrat cu contract de munca pe perioada determinata, nedeterminata, cu timp partial, de voluntariat sau cu conventie civila in conditiile stabilite de legislatia in vigoare, cu aprobarea Consiliului Director, la propunerea Presedintelui, in functie de volumul lucrarilor ce se executa in cadrul CARP.
23.2 CARP va folosi personal corespunzator ca studii si experienta profesionala, in functie de specificul activitatilor, salarizate in concordanta cu conditiile de mai sus.
23.3 Presedintele Consiliul Director va stabili pentru persoanele cu functii de conducere atributii ce deriva din aplicarea corecta a Hotararilor Adunarii Generale, a reglementarilor actelor normative emise de Guvern, a Statutului CARP si a Contractului Colectiv de Munca.
23.4 Personalul angajat nu poate face parte din Consiliul Director si nici din Comisia de Cenzori.
23.5 Personalul angajat va indeplini intocmai si la timp atributiile prevazute in fisele posturilor, elaborate conform legii si aprobate de catre Consiliul Director.
Art.24 Este interzis membrilor Consiliului Director si Comisiei de Cenzori sa exercite atributii legate de raspundere gestionara. Astfel de atributii vor executa angajatii numiti de catre conducerea CARP pe baza unor decizii in conformitate cu legislatia specifica.

CAPITOLUL 7
VENITURI SI CHELTUIELI
Art.25 Veniturile CARP, se constituie, in conditiile legii, din:
a) taxe de inscriere;
b) sumele reprezentand cotizatii, care nu au fost solicitate in termenul general de prescriptie;
c) dobanzi provenite din plasarea sumelor disponibile in conditiile legii; d) venituri realizate din prestari de servicii;
e) dobanzi obtinute la sumele imprumutate; f) venituri obtinute din organizarea manifestarilor culturale, artistice si de agrement; g) donatii si sponsorizari;
h) alte venituri prevazute de lege.
Art.26.1 Din veniturile realizate, CARP isi poate constitui rezerve legale si statutare pentru formarea si alimentarea urmatoarelor fonduri:
a) fondul pentru imprumuturi;
b) fondul pentru acordarea ajutoarelor nerambursabile;
c) fondul pentru activitati culturale, artistice, turistice si de agrement;
d) fondul pentru investitii;
e) fondul pentru subventionarea produselor alimentare de baza, stabilite de catre Consiliul Director, pentru vanzarea catre membrii asociatiei, prin magazine proprii de tip economat;
f) fondul pentru cheltuieli generale.
26.2 Soldurile ramase la finele fiecarui an fiscal, se reporteaza pe anul urmator cu aceleasi destinatii; in cazuri temeinic justificate, Consiliul Director poate hotara ca din disponibilitatile financiare sa se suplimenteze celelalte fonduri ale asociatiei, din bugetul de venituri si cheltuieli al anului in curs.
26.3 Disponibilitatile in numerar ale CARP, se pastreaza in conturi la unitati bancare si la alte institutii financiare, conform hotararilor Consiliului Director cu respectarea prevederilor legale.
26.4 Documentele care angajeaza fondurile sau bunurile CARP, se aproba de presedinte sau in lipsa acestuia, de inlocuitorul sau, dupa ce au fost verificate si vizate pentru control financiar preventiv de Directorul Financiar.
Art.27 Potrivit dispozitiilor legale in vigoare, CARP plateste taxe si impozite catre stat.

CAPITOLUL 8
ACORDAREA IMPRUMUTURILOR SI AJUTOARELOR
Art.28.1 CARP acorda membrilor sai imprumuturi, din momentul dobandirii calitatii de membru, respectiv din momentul inscrierii in asociatie, daca dovedesc ca au platit cotizatiile si contributiile.
28.2 Cererile de imprumut, se analizeaza si se aproba in baza Normelor de creditare elaborate de Consiliul Director si aprobate anual de Adunarea Generala; prin Normele de creditare sunt stabilite conditiile de acces la imrumuturi, cuantumul acestora, termenele de acordare, dobanzile, conditii de garantare (numarul girantilor) datele si cuantumul ratelor lunare, precum si modalitatile legale de recuperare a acestora, in caz de neplata.
28.3 Toate imprumuturile pe termen scurt, apreciate ca fiind pana la un an, se aproba exclusiv de catre Presedintele CARP; toate imprumuturile pe termen mediu, apreciate ca fiind pana la 2 ani, si cele mai mari de 6000 lei se aproba de catre Presedintele CARP, sub conditia validarii acestora, in prima sedinta a Consiliului Director, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul verbal al sedintei; lista cuprinzand numele beneficiarilor de imprumuturi si cuantumul acestora, va face parte integranta din procesul verbal de sedinta a Consiliului Director.
28.4 Girantii raspund solidar cu imprumutatul, obligandu-se, ca in caz de neplata a imprumutului contractat de catre titular, sa achite lunar ratele restante si penalitatile aferente; imprumutatul si girantii, pot fi executati silit, prin oricare dintre formele prevazute de lege concomitent, pentru recuperarea imprumuturilor restante si a accesoriilor acestora (penalitati, cheltuieli de executare, etc).
28.5 Cuantumurile maxime ale imprumuturilor, ce se pot acorda membrilor CARP, conditiile de acordare, termenul de restituire, nivelul de dobanda, precum si numarul girantilor, se stabilesc de catre Consiliul Director si se aproba anual de catre Adunarea Generala.
28.6 La cererea unor membri ai CARP, care solicita imprumuturi, dar nu se pot prezenta la Casieria CARP pentru ridicarea acestora, sumele reprezentand imprumutul se pot trimite prin mandat postal, la domiciliul acestora sau se achita, pe baza imputernicirii/delegatiei, sotului/sotiei, copiilor majori, dupa caz.
28.7 Restituirea imprumuturilor se face in rate lunare consecutive, numarul acestora fiind stabilit prin contractul de imprumut incheiat cu CARP, incepand cu luna urmatoare acordarii acestuia; achitarea ratelor se face direct la casieria asociatiei.
28.8 Nivelurile de dobanda care se percep la imprumuturile contractate se stabilesc de catre Consiliul Director, in functie de situatia financiara a asociatiei si de rata inflatiei, fiind aprobate de Adunarea Generala.
28.9 Contractul de imprumut reprezinta titlul executoriu, mentiune ce se trece in fiecare contract incheiat.
  Art.29.1 CARP, poate sa acorde, la cerere si in conditiile prevazute de Statut, ajutoare banesti nerambursabile conform art.7.
29.2 Ajutorul de deces se acorda, la cerere, in cazul decesului unui membru al asociatiei si se plateste, cu aprobarea Presedintelui CARP, persoanei stabilita prealabil, prin clauza, de catre cel decedat, mostenitorilor sai legali sau persoanei care justifica, cu documente, ca a suportat cheltuielile de inmormantare sau incinerare.
29.3 Cuantumul ajutorului de deces se stabileste in functie de vechimea in CARP a celui decedat, conform grilei de deces stabilita de catre Consiliul Director si aprobata de Adunarea Generala.
29.4 Membrilor CARP, transferati de la alte case de ajutor reciproc, li se acorda ajutorul de deces luandu-se in calcul si vechimea avuta in precedenta asociatie.
29.5 Ajutorul de deces se acorda conform Grilei aprobate de catre Consiliul Director si se prescrie in termen de 3 (trei) ani de la data decesului.
Art.30.1 Sumele de bani, reprezentand imprumuturi, diferenta de dobanda, ajutoare de orice fel, precum si ajutoarele materiale acordate de catre CARP , se ridica, de regula, personal de beneficiar, pe baza cartii de identitate/buletin sau pasaport si la cerere, acestea se remit si prin mandat postal.
30.2 In mod exceptional, ridicarea imprumutului si a ajutorului de orice fel, cu exceptia celui de deces, se poate face in baza unei procure autentificate de notar sau a Delegatiei tip CARP; beneficiarii de imprumut sau ajutor, pot delega prin Delegatie tip CARP, numai sotul, sotia, dupa caz si copiii majori; la prezentare, Delegatia tip CARP, va fi insotita de cartile de identitate/buletine, ale beneficiarului si delegatului, iar copiile acestora se vor anexa delegatiei.

CAPITOLUL 9
ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PRESTARILOR DE SERVICII
Art.31.1 CARP, poate desfasura activitati si servicii in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in scopul servirii si/sau sprijinirii membrilor sai; pentru activitatile ce se vor desfasura, CARP va obtine autorizarile si avizele cerute de lege.
31.2 Tarifele stabilite pentru prestarea acestor servicii vor fi aprobate de catre Consiliul Director si nu pot depasi tarifele practicate de alte unitati de specialitate.

CAPITOLUL 10
DISPOZITII FINALE
Art.32 In cazul in care se constata, de catre organele de stat abilitate, abateri sau prejudicii grave in activitatea asociatiei, comise de membrii Consiliului Director sau ai Comisiei de cenzori, in termen de 30 de zile de la data constatarii, se convoaca Adunarea Generala Extraordinara, pentru inlocuirea celor vinovati.
Art.33.1 CARP poate fi dizolvata prin hotararea Adunarii Generale.
33.2 Pentru lichidarea CARP, Adunarea Generala desemneaza o comisie formata din 3-5 membri, care nu fac parte din Consiliul Director sau din Comisia de Cenzori; aceasta comisie are sarcina, ca in termen de 12 luni, sa lichideze bunurile si fondurile rezultate, dupa achitarea tuturor obligatiilor CARP si de a intocmi raport asupra rezultatelor lichidarii, pe care il va supune spre aprobare Adunarii Generale.
Art.34 Prezentul Statut actualizat, cu privire la organizarea si functionarea Asociatiei CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR (CARP) din Campina a fost adoptat de Adunarea Generala a Reprezentantilor Membrilor Asociatiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Campina, in sedinta din 7 Aprilie 2016 si intra in vigoare la data ramanerii definitive si irevocabile a incheierii pronuntata de Judecatoria Campina, prin care se va dispune inscrierea la grefa judecatoriei a prezentului statut actualizat al CARP Campina.
Art.35 Statutul este susceptibil de modificari ca urmare a actelor normative ce vor apare, in masura in care prevederile acestora vizeaza, sub aspectul organizarii si functionarii, activitatea CARP Campina.
Art. 36 Prezentul statut a fost redactat si semnat de reprezentantii asociatiei.

INCHEIERE DE ATESTARE NR.1 din 7.04.2016. Drept pentru care, conform art. 3 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat si in baza OUG nr. 76/2001. ATEST IDENTITATEA PARTILOR, CONTINUTUL INSCRISULUI SI DATA SEMNARII ACESTUIA.

Dosar nr.5688/204/2016 – Incheierea nr.46/19.08.2016/Judecatoria Campina/Prahova